velikost textu

Fylogeneze vybraných rodů gekonů Mediteránu a přilehlých oblastí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fylogeneze vybraných rodů gekonů Mediteránu a přilehlých oblastí
Název v angličtině:
Phylogeny of selected genera of geckos in the Mediterranean and adjacent regions
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Červenka, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Jiří Moravec, CSc.
RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.
Id práce:
33117
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Ekologie (P1514)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Agamura, Bunopus, Carinatogecko, Cyrtopodion, fylogeneze, ještěři, Mediodactylus, mtDNA, "nahoprstí" gekoni, nDNA, taxonomie
Klíčová slova v angličtině:
Agamura, Bunopus, Carinatogecko, Cyrtopodion, lizards, Mediodactylus, mtDNA, naked-toed geckos, nDNA, phylogeny, taxonomy
Abstrakt:
Fylogeneze vybraných rodů gekonů Mediteránu a přilehlých oblastí Jan Červenka disertační práce Abstrakt Disertační práce, jejímž základem jsou tři již publikované práce a jeden rukopis, je zaměřena na fylogenezi vybraných rodů gekonů z oblasti Mediteránu a oblastí přilehlých. Cílovou skupinu taxonů spojuje z morfologického hlediska absence přísavných lamel na prstech a z hlediska historie výzkumu skupiny také jejich předpokládaná blízká fylogenetická příbuznost. Na problematiku studovanou v této práci byly aplikovány především metody molekulární fylogenetiky s využitím sekvenčních dat získaných z mitochondriálních genů. Morfologické znaky, u ještěrů tradičně používané, byly zkoumány zejména v souvislosti s ekologií studovaných forem. Práce umožnila první podrobnější náhled na fylogenezi zkoumaných taxonů. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že rod Cyrtopodion, dříve považovaný za monofyletický, monofylem není, neboť rody Bunopus a Agamura tvoří jeho vnitřní skupiny. Jeho podrod Mediodactylus tvoří monofylum, nikoli však blízce příbuzné ostatním zástupcům rodu a byl povýšen na samostatný rod Mediodactylus. Enigmatický a doposud poměrně málo prozkoumaný rod Carinatogecko tvoří se všemi svými zástupci vnitřní skupinu rodu Mediodactylus. Na základě vnější morfologie a ekologických charakteristik bylo též doporučeno přeřadit recentně popsaný druh Cyrtopodion dehakroense z Pákistánu do rodu Mediodactylus. Fylogenetickou analýzou sekvenčních dat, doplněnou modelováním ekologických nik, byl podpořen druhový status obou známých poddruhů druhu Bunopus spatalurus.
Abstract v angličtině:
Phylogeny of selected genera of geckos in the Mediterranean and adjacent regions Jan Červenka Ph.D. thesis Abstract This Ph.D. thesis is composed of three published articles and one manuscript, and is focused on the phylogenetic relationships of selected species of geckos from the Mediterranean and surrounding areas. The group of geckos of interest shares the common characteristic of an absence of adhesive lamellas on their toes. Historically, it was assumed that these species were closely related. Molecular-phylogenetic approaches were used in order to reveal the phylogenetic relationships within this group, especially using the sequential data from mitochondrial genes. Morphological characteristics commonly used in lizards were studied in connection with the ecology of the group. This thesis provides the first more detailed view of the phylogeny of the studied species. The results show that the genus Cyrtopodion, previously considered as monophyletic, in fact is not monophyletic as the genera Bunopus and Agamura represent its inner groups. Mediodactylus, the subgenus of Cyrtopodion, forms monophylum but is not closely related to the other members of the genus and so was reclassified as the independent genus. The enigmatic and yet so far very poorly studied genus Carinatogecko was discovered to be the inner group of the genus Mediodactylus. The recently described species Cyrtopodion dehakroense was therefore transferred to the genus Mediodactylus based on ecological and morphological data. Phylogenetic analysis of sequence data enhanced by ecological niche modelling supported the specific status of the two recognized subspecies of Bunopus spatalurus.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Červenka, Ph.D. 13.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Červenka, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Červenka, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Červenka, Ph.D. 481 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Moravec, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 454 kB