velikost textu

Cytogenetics and biology of selected representatives of the family Sphaeriidae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cytogenetics and biology of selected representatives of the family Sphaeriidae
Název v češtině:
Cytogenetika a biologie vybraných zástupců čeledi Sphaeriidae
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ing. Tereza Kořínková
Školitel:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Oponenti:
Dr. Heike Reise
Prof. RNDr. František Marec, CSc.
Id práce:
33097
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
mlži, Sphaeriidae, cytogenetika, biologie
Klíčová slova v angličtině:
bivalves, Sphaeriidae, cytogenetics, biology
Abstrakt:
Cytogenetika a biologie vybraných zástupců čeledi Sphaeriidae Mgr. ing. Tereza Kořínková Abstrakt doktorské disertační práce Předkládaná disertace má podobu čtyř samostatných článků, jejichž plné verze jsou přiloženy. V době odevzdání disertace byly dva z těchto článků publikovány, jeden byl přijat k publikaci a jeden procházel recenzním řízením. Předmětem studií byla cytogenetika, rozmnožování a složení potravy u primárně sladkovodních mlžů z čeledi Sphaeriidae (Mollusca: Bivalvia: Veneroida), vyznačujících se hermafroditismem a živorodostí. Ač byly v uplynulých více než 100 letech studovány různé aspekty biologie této čeledi, mnohé otázky zůstávaly nezodpovězeny. Předkládaná práce obsahuje počty chromosomů u 11 druhů (z nichž 10 dosud nebylo z cytogenetického hlediska zkoumáno) a údaje o průběhu meiosy u dvou z těchto druhů (Kapitola 1). Zjištěné počty chromosomů byly dosti vysoké (od 140 po více než 240), avšak v meiose se chromosomy chovaly podobně jako u normálních diploidních organismů. Rovněž obsahy DNA u pěti vybraných druhů s vysokými počty chromosomů (měřeno průtokovou cytometrií) se výrazně nelišily od hodnot u příbuzných druhů se 30 chromosomy. To popírá hypotézu o vzniku karyotypů s vysokými počty chromosomů evolučně nedávnou polyploidizací. Jako pravděpodobnější se jeví hypotéza o dávné polyploidizaci, popř. mnohonásobném rozpadu chromosomů, v obou případech s následnými výraznými přestavbami karyotypu. Druhá kapitola disertace se zabývá podrobnou analýzou karyotypů a průběhu meiosy u dvou blízce příbuzných druhů Sphaerium corneum a S. nucleus, jejichž vzájemný vztah byl podrobně studován v diplomové práci autorky. Ač karyotypy těchto druhů již byly známy, tato práce přináší nové poznatky, které předchozí autoři přehlíželi nebo nedokázali správně vyhodnotit (např. distribuce konstitutivního heterochromatinu a nukleolárních organizátorů- NOR, přítomnost difusního stadia a achiasmatičnost samčí i samičí meiosy, charakteristiky B chromosomů včetně jejich chování v meiose). Kapitola 3 obsahuje údaje o načasování meiosy a rozmnožovacích strategiích (aspekty růstu, gametogenese, množství potomstva a překryv generací) u jedné vybrané populace druhu S. corneum. Samčí a samičí gametogenese zde probíhá vskutku simultánně, rozmnožování je v rámci populace do značné míry synchronizováno (maximum mladých jedinců se rodí ve dvou vlnách na jaře a na podzim). Nicméně v menší míře k rozmnožování dochází i jindy v průběhu roku, díky jevům jako je vývoj gamet již u larválních stadií či pozastavení růstu některých larev, takže výsledná struktura populace je podstatně heterogennější. Kapitola 4 je analýzou obsahů zažívacích traktů u šesti druhů čeledi Sphaeriidae. Všechny druhy přijímají z vody a sedimentů částice vhodných rozměrů, z nichž však většina je pro ně nestravitelných a pouze projde trávicí trubicí. Skutečně tráveny jsou zřejmě jen některé bakterie a kokální řasy. Vzhledem ke kombinaci různých výše uvedených metodik tak předkládaná práce přináší komplexní pohled na studovanou čeleď, respektive na její středoevropské zástupce.
Abstract v angličtině:
“Cytogenetics and biology of selected representatives of the family Sphaeriidae” Mgr. ing. Tereza Kořínková Abstract of a PhD. thesis The thesis has a form of four separate articles, the full texts of which are included. Two of them were published, one was accepted and one was under revision before submission of the PhD thesis. The articles deal with cytogenetics, breeding and nutrition of selected representatives of the hermaphroditic, viviparous, primarily freshwater bivalves of the family Sphaeriidae (Mollusca: Bivalvia: Veneroida). Although various aspects of the biology of Sphaeriidae have been intensely studied for more than 100 years, many questions still remained unresolved. This thesis brings data on chromosome numbers of 11 species(10 of which have not been studied cytogenetically before) and information on the course of meiosis in two of these species (Chapter 1). Although the chromosome numbers are high (from ca. 140 to more than 240), the behaviour of chromosomes at meiosis rather corresponds to that of diploid organisms. Also the DNA contents in five selected species with high chromosome numbers (as measured by flow- cytometry) do not differ significantly from those in sphaeriids with a diploid chromosome number of 30. Such results contradict an origin of the high chromosome numbers by a recent polyploidization. Alternative hypotheses suggest an ancient polyploidization or multiple chromosome fissions, in both cases followed by substantial chromosome rearrangements. The thesis further provides a more in-depth analysis of karyotype diversity and meiosis in two Sphaerium species (Sphaerium corneum and its sibling S. nucleus, the relationship between the two species having been examined in the diploma thesis of the author). Although the former species has previously been studied cytogenetically, the study included in this thesis (Chapter 2) presents and interprets some details that were neglected by other authors (C- banding pattern and distribution of nucleolar organiser regions- NORs, diffuse stage and achiasmatic meiosis in both male and female germ line, meiotic behaviour of B chromosomes). Data on the timing of meiosis and aspects of breeding strategies and life-histories, i.e. on growth, gametogenesis, fecundity and overlap of generations of one Sphaerium corneum population, are included in Chapter 3. As shown here, male and female gametogenesis proceeds simultaneously in each individual, breeding is to a large extent synchronised within the population and concentrated into two peaks (in spring and autumn). However, some young clams are born also in other periods of the year, namely thanks to the phenomena like precocious maturation (gametogenesis beginning in the larval stage), retardation of larval growth and other aspects that make the structure of population more heterogeneous. Chapter 4 contains data on intestine contents of six sphaeriid species from different habitats. It has shown that sphaeriids ingest particles of a suitable size from the surrounding water and sediments, but a large proportion of the incoming material is indigestible and passes through the alimentary tract unchanged. Digested are probably only some bacteria and green algae. The combination of several above mentioned methodological approaches used in the thesis has yielded quite a complex view of the focal family of bivalves, especially of its Central European representatives.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Tereza Kořínková 87.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Tereza Kořínková 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Tereza Kořínková 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Heike Reise 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. František Marec, CSc. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 690 kB