velikost textu

Studium interakce cytochromů P450 s potravními karcinogeny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium interakce cytochromů P450 s potravními karcinogeny
Název v angličtině:
Study of cytochrome P450 intreaction with dietary carcinogens
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Eliška Brabencová
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Oponent:
Mgr. Kamila Burdová
Id práce:
32107
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cytochromy P450, karcinogeneze, potravní karcinogeny
Klíčová slova v angličtině:
cytochromes P450, carcinogenesis, food carcinogens
Abstrakt:
Abstrakt Během života na nás působí různé karcinogenní látky. Jedním z hlavních zdrojů těchto látek je potrava, která hraje významnou roli v procesu vzniku nádorových onemocnění. V této práci jsou popsány karcinogeny vznikající při technologickém zpracování potravin či při jejich tepelné úpravě - polycyklické aromatické uhlovodíky, heterocyklické aminy a nitrosaminy, dále karcinogeny produkované plísněmi - mykotoxiny a karcinogeny produkované rostlinami - safrol, estragol a pyrrolizidinové alkaloidy. Na metabolismu karcinogenů se podílí řada enzymů, mezi nejdůležitější patří cytochromy P450. Tyto enzymy představují velkou rodinu hemthiolátových proteinů, které se významně podílí na metabolismu mnoha cizorodých látek (např. karcinogenů, léčiv, polutantů). Cytochromy P450 katalyzují reakce, které vedou především k detoxikaci látek. Vedle těchto detoxikačních reakcí může však docházet k metabolické aktivaci xenobiotik na látky s vyšší toxicitou. Cytochromy P450 se významně podílí na aktivaci karcinogenů na reaktivní elektrofilní látky, které mohou poškozovat DNA. Mechanismy metabolické aktivace uvedených karcinogenů jsou předmětem této práce. Klíčová slova: cytochromy P450, karcinogeneze, potravní karcinogeny
Abstract v angličtině:
Abstract Humans are exposed to various carcinogens during their life. One of the main sources of carcinogens is a human diet which plays an important role in the cancer development. This bachelor thesis deals with carcinogens that are formed during a technological food processing or cooking of food - polycyclic aromatic hydrocarbons, heterocyclic amines and nitrosamines, then carcinogens produced by fungi - mycotoxins, and carcinogens that are produced by plants - safrole, estragole and pyrrolizidine alkaloids. Among numerous enzymes involved in metabolism of carcinogens, cytochromes P450 belong to the most important ones. These enzymes constitute a superfamily of haem-thiolate proteins, which is significantly involved in the metabolism of many foreign compounds (e.g. carcinogens, drugs, pollutants). Cytochromes P450 catalyze mainly reactions leading to detoxification of harmful compounds. Besides these reactions, the metabolic activation of compounds to more toxic products may occur. Cytochromes P450 play an important role in the activation of carcinogens to reactive electrophiles causing DNA damage. The subject of this bachelor thesis is to show mechanisms of metabolic activation of carcinogens. Key words: cytochromes P450, carcinogenesis, food carcinogens (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Brabencová 733 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Brabencová 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Brabencová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamila Burdová 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB