text size

Severní a jižní limity areálů suchozemských měkkýšů Evropy na severojižním gradientu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Severní a jižní limity areálů suchozemských měkkýšů Evropy na severojižním gradientu
Titile (in english):
On the Nothernmost and Southernmost Limits of European Land Snail Spatial Ranges
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Lucie Křepelová
Supervisor:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Consultant:
Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D.
Thesis Id:
32037
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Zoology (31-170)
Study programm:
Program for future teachers for high schools (M7504)
Study branch:
učitelství VVP pro SŠ tělesná výchova - biologie (UTVB)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
31/05/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Mollusca, Gastropoda, truncated limits, potential limits, areál, severojižní gradient, druhová bohatost, biogeografie, Evropa
Keywords:
Mollusca, Gastropoda, truncated limits, potential limits, range, northernmostlimits, southernmost limits, latitudinal gradient, species richness, biogeography, Europe
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem diplomové práce bylo zhodnotit severní a jižní limity výskytu všech dostupných druhů suchozemských plžů Evropy. Pro zpracování práce bylo nutno vypracovat soubor digitalizovaných map, který umožnil vytvořit databázi areálů rozšíření jednotlivých druhů evropských plžů. Na základě získaných dat jsem se pokusila identifikovat místa, kde jsou nejčastější společné severní a jižní hranice druhových areálů. Areály suchozemských plžů jsou ovlivněny nejen konkrétními životními nároky jednotlivých druhů (potential limits), ale i dalšími, a to zejména klimatickými, geografickými a historickými podmínkami (truncated limits). V této práci jsem se zaměřila na jejich rozlišení. Uvedený postup mi také umožnil sledovat severojižní změny v druhové bohatosti plžů (Species Richness) při zohlednění truncated a potential limits. Nejdůležitějšími přírodními bariérami, zamezujícími přirozenému šíření řady druhů z jihu na sever, jsou Skandinávské pohoří, Alpy a Karpaty, a překvapivě i jižní hranice německých a polských nížin. Naopak šíření druhů ze severu na jih brání de facto pouze Alpy. Pokusila jsem se odlišit i skupinu druhů, jejichž areály nejsou těmito truncated limits ovlivněny. Snažila jsem se také identifikovat oblasti, kde se skokově mění druhová bohatost. Většina z nich se opět koncentruje do oblasti Alp, a překvapivě i do střední Skandinávie, severních Sudet a Apenin. Dále bylo zjištěno, že druhová bohatost evropských suchozemských plžů je pozitivně ovlivňována rostoucí teplotou. Klíčová slova: Mollusca, Gastropoda, truncated limits, potential limits, areál, severní limity, jižní limity, latitudinální gradient, druhová bohatost, biogeografie, Evropa
Abstract:
Abstract The aim of this work was to evaluate the limits of ranges of European land snail species along the north-south gradient. To work out the document it was necessary to prepare the set of digitalized maps, that enabled to create the database of ranges of the individual land snails species. Based on obtained data I tried to identify places where the northern and southern borders of species ranges are the most frequent. The landsnails' ranges are affected not only by particular life requirements of the individual species (potential limits), but also by other conditions, especially climatic, geographical and historical (truncated limits). In this work I focused on their differentiation. Above mentioned process also enabled me to track the north- south changes in species richness of the landsnails taking into consideration the truncated and potential limits. The most important natural barriers constraining that numerous of species cannot naturally widespread from the south to the north are the Scandinavian Mountains, the Alpes and the Carpathians and suprisingly also southern borders of german and polish lowlands. On the other hand, spreading of the species form the north to the south is limited only by the Alpes. I also tried to distinguish the group of species whose ranges are not influenced by these truncated limits. I also made efforts to identify areas where the species richness is abruptly changing. The majority of them is concentrated in the Alpes and suprisingly also in the central Scandinavia, northern Sudetenland and the Apennines. In addition, I found out that species richness of European landsnails is positively correlated with increasing temperature. Key words: Mollusca, Gastropoda, truncated limits, potential limits, range, northernmost limits, southernmost limits, latitudinal gradient, species richness, biogeography, Europe
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lucie Křepelová 1.01 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Lucie Křepelová 14.47 MB
Download Abstract in czech Mgr. Lucie Křepelová 71 kB
Download Abstract in english Mgr. Lucie Křepelová 69 kB
Download Supervisor's review RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 779 kB
Download Opponent's review RNDr. Michal Horsák, Ph.D. 1.69 MB
Download Defence's report 945 kB