velikost textu

Severní a jižní limity areálů suchozemských měkkýšů Evropy na severojižním gradientu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Severní a jižní limity areálů suchozemských měkkýšů Evropy na severojižním gradientu
Název v angličtině:
On the Nothernmost and Southernmost Limits of European Land Snail Spatial Ranges
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Křepelová
Vedoucí:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D.
Id práce:
32037
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
učitelství VVP pro SŠ tělesná výchova - biologie (UTVB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mollusca, Gastropoda, truncated limits, potential limits, areál, severojižní gradient, druhová bohatost, biogeografie, Evropa
Klíčová slova v angličtině:
Mollusca, Gastropoda, truncated limits, potential limits, range, northernmostlimits, southernmost limits, latitudinal gradient, species richness, biogeography, Europe
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce bylo zhodnotit severní a jižní limity výskytu všech dostupných druhů suchozemských plžů Evropy. Pro zpracování práce bylo nutno vypracovat soubor digitalizovaných map, který umožnil vytvořit databázi areálů rozšíření jednotlivých druhů evropských plžů. Na základě získaných dat jsem se pokusila identifikovat místa, kde jsou nejčastější společné severní a jižní hranice druhových areálů. Areály suchozemských plžů jsou ovlivněny nejen konkrétními životními nároky jednotlivých druhů (potential limits), ale i dalšími, a to zejména klimatickými, geografickými a historickými podmínkami (truncated limits). V této práci jsem se zaměřila na jejich rozlišení. Uvedený postup mi také umožnil sledovat severojižní změny v druhové bohatosti plžů (Species Richness) při zohlednění truncated a potential limits. Nejdůležitějšími přírodními bariérami, zamezujícími přirozenému šíření řady druhů z jihu na sever, jsou Skandinávské pohoří, Alpy a Karpaty, a překvapivě i jižní hranice německých a polských nížin. Naopak šíření druhů ze severu na jih brání de facto pouze Alpy. Pokusila jsem se odlišit i skupinu druhů, jejichž areály nejsou těmito truncated limits ovlivněny. Snažila jsem se také identifikovat oblasti, kde se skokově mění druhová bohatost. Většina z nich se opět koncentruje do oblasti Alp, a překvapivě i do střední Skandinávie, severních Sudet a Apenin. Dále bylo zjištěno, že druhová bohatost evropských suchozemských plžů je pozitivně ovlivňována rostoucí teplotou. Klíčová slova: Mollusca, Gastropoda, truncated limits, potential limits, areál, severní limity, jižní limity, latitudinální gradient, druhová bohatost, biogeografie, Evropa
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work was to evaluate the limits of ranges of European land snail species along the north-south gradient. To work out the document it was necessary to prepare the set of digitalized maps, that enabled to create the database of ranges of the individual land snails species. Based on obtained data I tried to identify places where the northern and southern borders of species ranges are the most frequent. The landsnails' ranges are affected not only by particular life requirements of the individual species (potential limits), but also by other conditions, especially climatic, geographical and historical (truncated limits). In this work I focused on their differentiation. Above mentioned process also enabled me to track the north- south changes in species richness of the landsnails taking into consideration the truncated and potential limits. The most important natural barriers constraining that numerous of species cannot naturally widespread from the south to the north are the Scandinavian Mountains, the Alpes and the Carpathians and suprisingly also southern borders of german and polish lowlands. On the other hand, spreading of the species form the north to the south is limited only by the Alpes. I also tried to distinguish the group of species whose ranges are not influenced by these truncated limits. I also made efforts to identify areas where the species richness is abruptly changing. The majority of them is concentrated in the Alpes and suprisingly also in the central Scandinavia, northern Sudetenland and the Apennines. In addition, I found out that species richness of European landsnails is positively correlated with increasing temperature. Key words: Mollusca, Gastropoda, truncated limits, potential limits, range, northernmost limits, southernmost limits, latitudinal gradient, species richness, biogeography, Europe
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Křepelová 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Křepelová 14.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Křepelová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Křepelová 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 779 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Horsák, Ph.D. 1.69 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 945 kB