velikost textu

Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocné mědi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocné mědi
Název v angličtině:
The design and synthesis of selective copper(II) chelators
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Havlík
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Dr. Petr Holzhauser
Id práce:
31973
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
selektivní chelatant, měď, deriváty cyklamu, makrocyklické ligandy, methylfosfonát, methylfosfinát
Klíčová slova v angličtině:
chelator, copper, cyclam derivatives, macrocyclic ligands, methylphosphonate, methylphosphinate
Abstrakt:
Název: Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocné mědi Řešitel: Jan Havlík Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. E-mail školitele: modrej@natur.cuni.cz Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přípravou selektivních chelatantů dvojmocné mědi. V rámci této práce bylo připraveno 13 látek, z toho 7 zcela nových. Všechny látky byly charakterizovány pomocí NMR a hmotnostní spektroskopie. U měďnatého komplexu nového ligandu cyklam-1,11-bis(methylfosfinová kyselina) (1,11-dipin) byla studována disociační a formační kinetika. Byly určeny rychlostní konstanty a aktivační parametry disociace měďnatého komplexu Cu(1,11-dipin). Klíčová slova: selektivní chelatant, měď, deriváty cyklamu, makrocyklické ligandy, methylfosfonát, methylfosfinát
Abstract v angličtině:
Title: Design and synthesis of selective copper(II) chelators Author: Jan Havlík Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science Supervisor: assoc. prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. Supervisor’s e-mail address: modrej@natur.cuni.cz The aim of this work was to prepare selective copper(II) chelators. Within the frame of this thesis were synthesized 13 compounds, from which 7 are new. All compounds were fully characterized by NMR spectroscopy and mass spectrometry. Copper(II) complex of synthesized ligand 1,11-bis(methylphosphinic acid)cyclam, (1,11-dipin), was studied in thermodynamic and formation/decomplexation studies. For 1,11-dipin–copper(II) complex were determined values of rate constants and activation parameters. Keywords: selective chelator, copper, cyclam derivatives, macrocyclic ligands, methylphosphonate, methylphosphinate
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Havlík 656 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Havlík 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Havlík 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dr. Petr Holzhauser 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. 81 kB