velikost textu

Popis elektroforetických separačních systémů, využití systémových píků k charakterizaci vlastností surfaktantů a optimalizace složitějších systémů pomocí modelu LFER

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Popis elektroforetických separačních systémů, využití systémových píků k charakterizaci vlastností surfaktantů a optimalizace složitějších systémů pomocí modelu LFER
Název v angličtině:
Characterization of electrophoretic separation systems,utilization of system peaks for determination of surfactant properties and optimalization of complex separation systems by the LFER model
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jana Lokajová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Id práce:
30707
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Fyzikální chemie (P1404)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
HPLC, HPCE, separační mechanismy
Klíčová slova v angličtině:
HPLC, HPCE, separation mechanisms
Abstrakt:
...---. ýlv!^lvJ Jrltl JgP4l dculcn systemu. Závéry Během disertační práce byla vyvinuta metoda pro stanovení kritické micelámí koncentrace na ziákladě sledoviínívýskýu a chování systémových píkův kapilámí elektroforéze. Navrhovaaá metoda dosahuje většípřesnosti a eliminuje určitésystematické chyby, ktenými trpí některé stáVající metody. Pro optimalizaci postupu byly v)uŽity znalosti teorie amplitud systémových píků. Implementace procesu micelizace do simuIačních programů objasnila výskyt systémových píků micelámích systémech. Simulačníprogramy nyní umoŽňují i v v těchto systémech předpovědět pozice a chování systémových píků.Konfrontací získaných expenmentjílních dat s teoretickou předpovědí upraveného programu PeakMaster jsme potvrdili platnost navrženého elektroforetického popisu micelámích systémůa zároveřt oprávněnost stanovení CMC pomocí systémových píků. objasněn byl rovněž vliv iontové síly na eigenmobility stacionámÍch systémových píků.ProbIém jednoznačného odlišení stacionární}ro systémového píku od markeru EoF a odečtení hodnot jejich mobilit lze řešit spektrofotometricky, kdy se při jedné vlnové délce detekuje marker elektroosmózy, zatímco jiná vlnová délka je vhodná pro monitorov:íníporuch v základním elektrolÍu - systémových píků. Výsledky uvedené v této disertační práci dále ukazuji Že kapilární zónová elektroforéza je vhodnou metodou pro ověření struktury nově syntetizovaných objemných polymemích micel. 30 Pomocí kapiliírní z6nové elektroforezy jsme potvrdili předpokládané náboje asociátů Ps- PMAIPVP ve vodném roztoku pufru o různých hodnotách pH pň zvyšujícírrn se podílu PVP. využit byl také model LFER pro charalrcerizaci tří chinílníchstacioniámích fází na bázi teikoplaninu ve ětyřech mobilních frázích. Podďilo se nám charakterizovď intenkce roňodující o interakčnímmechanismu na daných CSP a efekt sloŽení mobilních fází na zastoupení jednodivých typů interakcí. Získané výsledky mohou pomoci pň výběru vhďného separaóního systému.
Abstract v angličtině:
Conclusions o We have developď new method for CMC determination that is based on the measurements of sysrem peaks eigenmobilities in capiiluy precise and eliminates .o.*'n*The proposed method is more "t*o"oo"r*tr. specific systematic errors methods. The proposed method when using some s*ndaťd ..Ý9 has U".n opti*i""a considering .r4. uE'tl UP.lmzeo sysrcm peaks. intensities (amplitudes) "o^ia, of o The implementation of mice description ",".o".#'ÍÍ.',11Tffi :: jlTl.Ti#'ff ", systems. Simulation prognrms curÍently allow user. to cď"ulate ffiTr,"JT::,l: even to optimize the micellar system eigenmobilities and separation systen. We h;\ *:ffi o.o,*,",.u".il.;:T"T1'ffi oÍ extended simulation J:ffi.;: ffill: We have clarified the ' mobi strength, which peak due to the BGES ionic "uu,", .pri..ll,l?.jln.fi.r::ř""".J:"# additional peak has As a consequence an in the electrophe.oror, ,oo**"r' "oo.a,.o :::::::::'*":u.'*..in.*oo.". oeen possible using identifi cation rhe set of different derecrion ", i"*,,.,"'ť"i:TT. waveilil:" *i:ajff: capirrary zone electrophoresis has been used to revear a structure and charge of in the recentry synthesized bulky porymer micelres nanoparticres ,n-'ltt".*, pH regions and to PvP fraction added to PS.PMA on the final structure. ouÍ characterize the effect of the results have confirmed that capillary zone electrophoresis is a suitable method for the stÍucture characterization of copolymer micelles. LFER model has been used to compare three teicoplanin-based chiral stationary phases in four mobile phases. we have characterized the contribution of various interactions to the retntion in the given separation systems and evďuatď the influence of mobile phase composition on the participation of different interaďons types in the retention mechanism. The obtrined results can simplify the optimizďion procedure for separation of the enantiomers of interest. t3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jana Lokajová, Ph.D. 416 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Jana Lokajová, Ph.D. 2.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jana Lokajová, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jana Lokajová, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 583 kB