velikost textu

Rakousko a Východní otázka 1829-1841

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rakousko a Východní otázka 1829-1841
Název v angličtině:
Austria and the Eastern question 1829-1841
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Id práce:
28121
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem disertační práce je analýza rakouské politiky na Blízkém východě od konce rusko-turecké války v září 1829 do podpisu druhé londýnské konvence o Úžinách v červenci 1841, tedy v době, kdy u kormidla rakouské diplomacie stála jedna z nejvýznamnějších osobností 19. století, kancléř Metternich. Pozornost je věnována především závěrečné fázi boje Řeků za nezávislost a související rusko-turecké válce, francouzské expedici do Alžírska, dvěma turecko-egyptským konfliktům, Rýnské krizi způsobené komplikacemi v Orientu, rusko-britskému soupeření na Blízkém východě a zájmu velmocí o budoucnost křesťanů v Sýrii na jaře 1841. Tato práce si rovněž klade za cíl vysvětlit některé Metternichovy diplomatické praktiky na základě studia jeho blízkovýchodní politiky. Rakouská diplomacie na Blízkém východě ve zkoumaném období byla hluboce ovlivněna Metternichovými konzervativní principy. Kancléřovým cílem vždy bylo zachovat upadající Osmanskou říši a zabránit komplikacím, které mohly ohrozit její existenci. S ohledem na nebezpečí z vnějšku považoval za vážnou hrozbu revoluční myšlenky a egoistickou a agresivní politiku evropských států. V této době však s obavami nehleděl na Rusko, nýbrž na Francii, jejíž proegyptská politika a podvratná dogmata mohly vážně ohrozit Osmanskou říši. V souvislosti s vnitřními problémy sultánova soustátí Metternich neváhal čelit ambicím egyptského místodržícího Muhammada Alího, který vedl dvě války se svým suverénem a jehož úspěchy se v obou případech mohly přivést říši do propasti. Téměř během všech krizí, které bylo Rakousko nuceno na Blízkém východě řešit, prokázal kancléř mimořádnou předvídavost a diplomatický talent. Jeho diplomacie byla nicméně výraznou měrou limitována vnitřní slabostí habsburské monarchie, což se projevilo především během rusko-turecké války a Rýnské krize.
Abstract v angličtině:
Relying on thorough examination of relevant documents housed in the archives in Vienna, Paris, London, Berlin and Munich, this thesis analyzes the attitude of one of the most important personalities of the 19th century, Austrian Chancellor Metternich, towards the Ottoman Empire and his behaviour in the complicated evolution of the Eastern Question from 1829 to 1841, in other words from the signature of the Treaty of Adrianople to the conclusion of the second London Treaty regarding the Straits. Attention is paid particularly to the final phase of the Greeks’ struggle for independence and the relating Russian-Ottoman war, the French expedition to Algeria, the two Ottoman-Egyptian crises, the Rhine crisis caused by the complications in the Levant, the Russian-British rivalry in the East and the difficult situation of the Christians in Syria in the spring of 1841. A further reason for writing this thesis is to point out some of Metternich’s hitherto unknown characteristics and diplomatic procedures transpiring from his Near Eastern policy. In the whole period covered by this research, Metternich pursued the policy of conservation: he tried to preserve the declining Ottoman Empire and avoid serious complications in the Levant caused by the attitudes of other European Powers or the internal disorder of the state. Concerning the external dangers, he considered the subversive ideas and egoistic and aggressive diplomacy of the European countries to be most perilous. At this time, it was France and not Russia he had to face. In his opinion, France with its subversive dogmas and pro-Egyptian policy could harm the very existence of the sultan’s state. Relating to the internal problems, he did not hesitate to face the ambitious Egyptian Governor, Mohammed Ali, who waged two wars with his sovereign and whose success could doom the whole Empire.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 115 kB