velikost textu

Význam Františka Kutnara pro poznání novodobých českých dějin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam Františka Kutnara pro poznání novodobých českých dějin
Název v angličtině:
The importance of František Kutnar for understanding the modern history of Bohemia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Veronika Středová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Id práce:
28108
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Význam Františka Kutnara pro poznání novodobých českých dějin spočívá především v jeho pozoruhodném přijetí a následném osobitém rozvedení strukturalismu, jehož teze utvořené v českém vědeckém prostředí třicátých let 20. století uplatnil při formování vlastního strukturálně funkčního pojetí historického faktu. Kutnar vyšel prokazatelně z domácích inspiračních zdrojů, zejména z díla Josefa Ludvíka Fišera a Jana Mukařovského, na druhé straně však podivuhodně evokoval teze francouzských historiků první a druhé generace školy Annales, především Marca Blocha a Fernanda Braudela, popřípadě s jejich koncepcemi pozoruhodně souzněl. První náznaky Kutnarova strukturálně funkčního pojetí historického faktu lze dohledat již v jeho dílech z počátku čtyřicátých let. V Obrozeneckém nacionalismu (1940) nacházíme první formulace o skladebné povaze dějinné skutečnosti, o obsahu, proměnách a funkcích jejích jednotlivých složek. Souvislejší výklad pak nacházíme v Sociálně myšlenkové tvářnosti obrozenského lidu (1948), kde se Kutnar vyjádřil ke skladebnému pojetí historického faktu lid. Poukázal na jeho vnitřní složitost, která je dána množstvím složek, jež jsou zapojeny do vzájemných vztahů, z nichž každá vykonává z hlediska celku určité nezastupitelné funkce. Upozornil na jeho kontinuálnost a také proměnlivost v dějinách, která podléhá časoprostorovým a hospodářsko-sociálním determinacím. Teoreticky potom o problému struktury historického faktu František Kutnar pojednal v několika přednáškách z konce padesátých let. V nich historický fakt popsal jako vnitřně učleněný celek, který je tvořen vnitřní funkční činností svých částí, podléhá jako vše v dějinách zákonu změny a vývoje, je determinován časem, prostorem a platným hospodářsko-společenským řádem. Uvedl, že struktura historického faktu není vmyšleným konstruktem, ale že objektivně existuje, neboť strukturální uspořádání je typické pro všechen svět a vesmír, přírodu i společnost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The importance of František Kutnar for understanding the modern history of Bohemia consists chiefly in his reception and consequent peculiar development of structuralism. He applied structuralist theses, conceived within Czech scholarly environment of the 30s of the 20th century, while thinking up his own stucturalist-functional approach towards the historic fact. Kutnar’s ideas demonstrably stem from domestic inspiration sources, especially from Josef Ludvík Fišer’s and Jan Mukařovský’s writings, on the other hand he was wondrously anticipating theses of French historians of the first and second generation of the Annales Scholl, mainly of Marc Bloch and Fernand Braudel, eventually, he notably harmonized with their approaches. First features of Kutnar’s structuralist-functional approach towards the historic fact can be traced already in his works from the early 40s. In Obrozenecký nacionalismus (1940) we find first formulations concerning the structuralist character of the historical reality, contents, transformations and functions of its individual components. More coherent interpretation can be found in Sociálně myšlenkové tvářnosti obrozenského lidu (1948), where Kutnar expressed his opinion of the structuralist approach towards the historic fact the people. There he pointed out its inner complexity, which is given by the number of mutually interconnected components and where each of them fulfils certain functions infungible from the viewpoint of the whole. He also drew attention to its continualness and convertibility throughout history, which are subject to spatio-temporal and socio-economic determinations. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Veronika Středová, Ph.D. 591 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Veronika Středová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Veronika Středová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 101 kB