velikost textu

Nástin dějin kultury na území Makedonie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nástin dějin kultury na území Makedonie
Název v angličtině:
An outline of the history of the culture on the Macedonian territory
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Miroslav Kouba
Oponenti:
prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Id práce:
28068
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Slavistická studia se specializací makedonistika (MAK)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem předkládané práce je podat kontinuální přehled dějin kultury na území Makedonie. přičemž se neomezuje pouze na kulturní dějiny makedonského národa, ale pojímá v úvahu kontinuálně lidskou činnost na území Makedonie, kterou lze od dob neolitu prokazatelně ilustrovat na základě památek především hmotné kultury. Počátek dějin kultury je tedy na území Makedonie datován 6. tisíciletím před n.l., což přirozeně dokládají především archeologické památky. Předkládaná rigorózní práce se snaží periodizovat vývoj dějin kultury v souvislosti se základními etapami obecně pojímaných dějin lidstva. Celé období je proto rozděleno do osmí kapitol, v nichž se zdůrazňují nejvýraznější markanty příslušných etap kulturních dějin. Práce tak mapuje v jednotlivých kapitolách zvláštní fenomény duchovní i materiální kultury v době pravěku, starověku a středověku, který je z hlediska koncepčního nutně ovlivněn příchodem Slovanů na Balkánský poloostrov. Významné místo má zcela jistě v kulturních dějinách Makedonie též cyrilometodějské období, které znamená počátek literární tradice slovanského prvku nejen v Makedonii. Od třetí kapitoly je tedy pozornost významnou měrou soustředěna také na literární činnost. Podobný přelom raezi tradičně pojímanými epochami kulturních dějin představuje pro makedonské (obecně balkánské) prostředí osmanská expanze, která mění do značné míry od základů tvářnost tohoto regionu, a proto je o ní pojednáno také ve zvláštní kapitole. Období tzv. národního obrození má v Makedonii specifický rámec složitého formování novodobé identity, přičemž práce naznaooje především literární charakteristiky daného období. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Miroslav Kouba 174.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Miroslav Kouba 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Miroslav Kouba 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 212 kB