velikost textu

Hirohito - zhroucení božského mýtu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hirohito - zhroucení božského mýtu
Název v angličtině:
Hirohito - the fall of the divine myth
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Klára Dostálová
Vedoucí:
Mgr. David Labus, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavel Flanderka
Id práce:
28004
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Japanologie (JAP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená práce se věnuje otázce císařského prohlášení, kterým se japonský panovník l. l. 1946 zřekl své božské podstaty. Tato problematika spadá do období poválečného vývoje, kdy v japonské společnosti probíhaly demokratizační reformy pod taktovkou spojeneckých okupačních sil. Jejich průběhem a důsledky se zabývá celá řada publikací, Hirohitově novoročnímu výnosu, jenž rovněž k přerodu Japonska v moderní stát přispěl, však není věnována taková pozornost, jaká by mu možná náležela. Cílem předložené práce proto je představení skutečností, které ke vzniku mýtu o božské podstatě japonského panovníka a jeho využívání v době válečného konfliktu vedly, a přiblížení podrobností souvisejících s vytvořením prohlášení, reakcemi světové i domácí veřejnosti a jeho vlivem na poválečný demokratizační proces v Japonsku. Vyprávění o božském původu císařské dynastie existovalo v japonské společnosti již od dob starověku. Vzniklo jako důsledek potřeby "dokázat" v konfrontaci s čínskou kulturou starobylost Japonska a jeho panovnického rodu. S postupem času se z něj stal politický mýtus, jenž byl účelově využíván pro konsolidaci národa v době kulturního a mocenského střetu se západními mocnostmi po revoluci Meidži, a především jako jeden z prostředků pro vysvětlení a ospravedlnění expanzivního politického kursu nastaveného vojenskými představiteli státu v době druhé světové války. Po skončení války se na otázku císařova božského charakteru soustředila pozornost okupačních úřadů. Ačkoli se intepretace Hirohitova božství v západním a japonském prostředí lišila (v Japonsku byl císař chápán jako potomek božských zakladatelů země, nikoli jako vševědoucí a všemohoucí Bůh v křesťanském monoteistickém pojetí), západní země v této teorii spatřovaly přetrvávající hrozbu a překážku plné demokratizace japonské společnosti.
Abstract v angličtině:
In the thesis "Hirohito - the Fall of the Divine Myth" an analysis of Emperor Hirohito's New Year's Rescript is presented. The Rescript was made public on January l st 1946 and ended the myth of Emperor Hirohito's divinity. This event goes back to the postwar period in Japanese history when occupation authorities were in charge of democratization reforms. Unlike their process and consequences, the New Year's Rescript goes unnoticed by many although it also contributed to the rebirth of Japan into a modem state. The purpose of this thesis is to present facts leading to the birth of the political myth of the divine character of the Emperor and its usage in the wartime period as well as details conceming the making of the Rescript, comments from Japanese and foreign public and its influence on postwar democratization development in Japan. The story of the divine character of the Japanese Emperor dates back to ancient times. It was created out of necessity to "prove" the antiquity of Japan and her ruler when compared to Chinese culture. In the course of time the story became a powerful political myth used to consolidate the nation in the time of cultural and power encounter with Western countries aťter the Meiji Revolution and mainly as a means of explanation and justification for the expansionary policy set forth by mil i tary leaders in the period of WWII. After Japan's deťeat in WWII occupation authorities began to focus on the issue oť Emperor Hirohito's divinity. Although the interpretation of Hirohito's divine character diťfered in Japanese society and in Western society- the Japanese perceived him as the descendant of the divine creators oť Japan, not as an omnipotent and omniscient God known in Christian monotheistic doctrine - Western countries ťeared this concept and regarded it an obstacle on the way to full democracy in Japanese society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Dostálová 2.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Dostálová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Dostálová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Labus, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Flanderka 69 kB