velikost textu

Česká a francouzská poválečná kantáta a oratorium (přehled tvorby, recepce se zaměřením na vybraná oratoria)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká a francouzská poválečná kantáta a oratorium (přehled tvorby, recepce se zaměřením na vybraná oratoria)
Název v angličtině:
Cantata and oratorio in Czech and French post-war music
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Hofericová
Vedoucí:
prof. PhDr. Milan Slavický
Oponent:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Id práce:
27914
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Kantátově-oratorn tvorba představuje v celkové hudebn produkci druhé poloviny 20. stolet poměrně početnou skupinu. Po roce 1950 předevšm dky oblibě politických a sociálnch témat zažvala kantátová tvorba velkou expanzi. 50. léta se tak stala velmi bohatým kantátovým obdobm. Avšak v následujcch dekádách už tak velké produkce nedosáhla. Autoři zejména v oratorn tvorbě pokračuj ve volbě témat, která se daj označit za tradičn, jakými jsou mytologie, náměty z bible nebo ze života světců. Od 50. let se kromě politických a sociálnch námětů objevovala i dla s tematikou doznvajcch reakc na 2. světovou válku (kantáta-oratorium G. Křivinky Motýli tady nežijí), dále historickou (P. Eben – Pocta Karlu IV.) a série kantát Z. Šestáka na latinské texty odkazujcch na bibli. Naproti tomu se francouzšt autoři věnuj vce biblickým námětům, kdy se jejich oblbeným přběhem stává putován tř králů za betlémskou hvězdou. Francouzšt autoři také rádi opěvuj krásu Pařže (Jean Françaix - Les ponts de Paris) nebo zámku ve Versailles (Joseph Kosma – La promenade Versailles). V porovnán obou zem se oratoria po tematické stránce však přliš neodlišuj. Objevuj se (podobně jako u kantát) náměty z bible, historie i aktuáln dějinné události, jakými byl opět konec druhé světové války nebo v 60. letech lety do vesmru. Zajmavost ve Francii je volba námětů s mezinárodn tematikou, kdy jako přklad lze uvést oratorium Ombline ou le volcan l’envers, jež vycház z legendy odehrávajc se na ostrově Réunion v Indickém oceánu, dále pohádky (Bruno Gillet – L’Ondine dans son étang) nebo odkaz na vědecké bádán v oblasti psychoanalázy S. Freuda (Georges Aperghis – Die Hamletmaschine-Oratorio). Českoslovenšt autoři naopak sahaj do dějin národn literatury, dále zhudebňuj přběhy ze Starého Zákona nebo básně soudobých autorů (př. Miroslav Barvk – Staré pověsti české, Miloslav Ištvan – Já, Jákob, Osvald Chlubna – Je krásná země má).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Hofericová 792 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Hofericová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Hofericová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Slavický 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 165 kB