velikost textu

Vzdělávání policistů zabývajících se vyšetřováním sexuálního zneužívání dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání policistů zabývajících se vyšetřováním sexuálního zneužívání dětí
Název v angličtině:
Education of policemen dealing with the investigation of child sexual abuse cases
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Hana Kudelková
Oponenti:
MUDr. Radim Uzel, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
27679
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 7. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rigor6zn1 prace nese nazev a je souhrnem informaci 0 teto problematice. ZabYva se priCinami, misledky a formami sexualniho zneuzivani deti, ale take popsanim vysetrovani tohoto deliktniho jednani, jeho pachatelu a je zde i strucny prehled legislativy upravujici tuto oblast. Prace obsahuje i kapitolu 0 prevenci sexualniho zneuzivani deti a kapitolu 0 sexualni vychove. Ukolem empiricke casti prace bylo potvrdit Ci vyvratit hypotezy tykajici se dostatecneho mnozstvi prilezitosti policistu vzdelavat se v oblasti vysetrovani sexualniho zneuzivani, hypotezy tykajici se technickeho zazemi, vybaveni policistu a vyuzivanim znalosti policistu v oblasti psychologie. Soucasti rigor6zni prace Je projekt nazvany Vzdelavani policistu (a souvisejicich profesi) zabYvajicich se sexualnim zneuZivanim detL Je urcen pro policisty, kteri se zabYvaji vysetrovanim sexualniho zneuzivani deti, dale pak zastupcUm justice, lekarum, socialnim pracovnikUm a pribuznym profesim. CHem projektu je rozvijeni dovednosti ve vztahu k sexualne zneuzitemu diteti, protoze ne vsichni, kteri se touto problematikou zabYvaji, je znaji a aplikuji je.
Abstract v angličtině:
The name of the thesis is "Education of policemen dealing with the investigation of child sexual abuse cases" and it is a summary of information in this area. The thesis is concerned with causes, consequences and forms of the act of the sexual abuse of children but also with investigation of these cases and its offenders. There is also a short overview of the legislation in the sphere of the sexual abuse, prevention and sexual education. The task of the empirical part of the diploma thesis is to confirm or disprove the hypothesis about the opportunity of educating police in the field of criminal investigation of child abuse, hypothesis about the use of technical equipment and usage of knowledge of psychology. Project Education of policemen (and related professions) dealing with investigation of child sexual abuse is also part of the thesis. It is determined for policemen dealing with investigation of child sexual abuse and for delegates from justice, physicians, social workers and other related professions. The aim of the project is to develop skills coherent with child sexual abuse cases because not everyone who is involved in this area, know these nor apply them. Some last pages is hooked ilustration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Kudelková 8.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Kudelková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Kudelková 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Radim Uzel, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 95 kB