velikost textu

V napětí protikladů - recepce G.K. Chestertona v české meziválečné kultuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
V napětí protikladů - recepce G.K. Chestertona v české meziválečné kultuře
Název v angličtině:
ln the tension of contrasts - the reception of G.K. Chesterton in the Czech culture between WW1 and WW2
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Lukavec, Ph.D.
Vedoucí:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Id práce:
27677
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
16. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V Chestertonově díle jsem rozlišil tyto základní protikladné t d en ence: tend . k polysémantičnosti, ke vnímání jazyka a světa ozvláštněně, z nizných úhlfl enc 1 pohledu; a tendenci pojímat to, co se týká Chestertonovy osobní ideologie, velmi zaujatě a Výhradně z jednoho úhlu pohledu- tendenci k ideologické monosémantičnosti. Druhá tendence (ač od počátku přítomná) přitom v Chestertonově díle postupně sllila. Ona tendence k polysémantičnosti se z Chestertonova díla zcela neztrácela, stále vice ale sloužila Chestertonově ideologii zavrhující město ve prospěch venkova a odmftajfcf pfiznat jakoukoli hodnotu (i schopnost vybudovat civilizaci a opravdovou demokracii) všem nekřesťanským a nekatolickým národům. Další dvojicí tendencí, které jsem rozlišil v Chestertonově tvorbě, jsou tendence k popření a k znovupotvrzení. Ty chápu v duchu Bachtinovy kategorie karnevalovosti Uejíž mnohé prvky se hojně vyskytuji v Chestertonově díle), modifikované pojetím A. Gureviče a antropologa V. Turnera, jako komplementární principy: princip podvracení, popření (či zproblematizování) skutečnosti a společenského řádu vede k opětné afirmaci, znovupotvrzení, dokonce posíleni řádu. V odlišných recepčních kontextech, v závislosti na odlišných "horizontech očekávání", pak zákonitě tato "polytendenčnost" vyvolávala odlišné interpretace, většinou jednostranně (v duchu H. Blooma "tvořivě") zdůrazňující pouze jednu ze zmíněných tendencí. ...
Abstract v angličtině:
I distinguished several contradictory aspects of Chesterton o s work: polysemiotics - ideological monosemiotics, movement to negation of reality and order - movement to affirmation of reality and order. Different interpretations emphasized unilateraly m relation to different horizons of expectation individua! aspects of Chesterton o s work. Chesterton's reception in Czechoslovakia was very heterogeneous. "The Pragmatic Generation" (Karel Čapek, Ferdinand Peroutka, Miroslav Rutte) read Chesterton in the pragmatic context (Chesterton was praisefully quoted by William James, but abroad he was not taken for pragmatist, neither by himself). Through influence of these authors was the interpretation of Chesterton as pragmatist quite expanded by us (Arne Novák). Peroutka looked for basis for his liberalism by Chesterton (Chesterton was more conservative, and they both had sympathies to socialism), and Catholic Chesterton was one of his most cited authors, on the other hand Peroutka fought against the Catholic Church and Chesterton's religious attitudes Peroutka left out. His reception was very selective and it is a good example of creative misreading. Rutte estimated Chesterton as a founder of pragmatic aesthetics. Čapek was inspired with both political and fictitious work of Chesterton. Chesterton was for all of them defender of democracy and ordinary man. Karel Teige and the "L'avantgarde Generation" perceived Chesterton as humourist - he was received in the context of poetism and dadaism by these authors (Chesterton as "brother of clowns and acrobats"). ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Lukavec, Ph.D. 11.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Lukavec, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Lukavec, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 1.29 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 729 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 895 kB