velikost textu

Reformní kazatelství v pozdněstředověkých Čechách. Studie o nejstarších kázáních Jakoubka ze Stříbra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reformní kazatelství v pozdněstředověkých Čechách. Studie o nejstarších kázáních Jakoubka ze Stříbra
Název v angličtině:
Reform preaching in late medieval Bohemia. A study on the earliest sermons of Jakoubek of Stříbro
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Oponenti:
Doc.PhDr. Vilém Herold, CSc.
Doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Id práce:
27671
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Reformní kazatelství tvoří tradiční výkladovou osu historických pojednání o předehře husitské revoluce. Tato práce podrobuje detailní analýze techniky užívané pro formulaci a šíření reformního programu. Jejím jádrem je rozbor nejstarších dochovaných kázání mistra Jakoubka ze Stříbra. Tomuto dosud téměř neznámému prameni se věnuje centrální oddíl práce. Oba krajní oddíly se snaží o širší rozhled a hlouběji založenou komparaci, a berou tak v potaz další vydané i nevydané prameny. To umožňuje formulovat některé závěry, o nichž se domnívám, že jejich platnost přesahuje význam zkoumaného rukopisu. Reformní kazatelství v Čechách chápu jako jeden z důsledků šířící se nelibosti nad morálním stavem viditelné církve a jako součást množících se pokusů o novou, adekvátní definici vztahu k posvátnu na osobní i společenské rovině. První část práce se snaží vzájemně typologicky odlišit jednotlivé opravné proudy. Hlavním kritériem přitom není jejich učení, ale spíše strategie jeho uskutečňování. Z tohoto pohledu srovnávám kazatelské hnutí v Čechách po polovině 14. století s valdenskými a tzv. novou zbožností. Přenášení pojmu devotio moderna do Čech nepovažuji za vhodné, navzdory analogiím v životopisech Groteho a Milíče i navzdory významu roudnické augustiniánské reformy pro vývoj zbožnosti ve střední Evropě. Rozhodující je, že v Čechách chybí dlouhodobě fungující racionálně organizovaná forma společného života kněží a laiků, v jejímž rámci by se realizoval systematický individuální duchovní trénink. České reformní hnutí jsem se proto pokusil vymezit skrze jeho vztah ke kázání. To sloužilo nejen jako převažující médium, ale patřilo mu také významné místo v eschatologicky pojatých dějinách spásy i v současné náboženské praxi. Podmínkou jeho rozvoje byl ovšem veřejný prostor jako fórum pro prezentaci názorů a postojů. V tom se výrazně lišily možnosti raných reformátorů od jejich valdenských současníků. ...
Abstract v angličtině:
Reform preaching forms a traditional narrative axe in historical discourses on the prelude to the Hussite Revolution. This dissertation analyzes in detail the techniques used to formulate and spread the reform agenda. Its core is an analysis of the oldest preserved sermons of Master Jakoubek of Stříbro. It is this almost unknown source, which is the subject of the dissertation central part. The two remaining sections attempt at a wider scope and more profound comparison, taking into account additional edited as well as unedited 80urces. In this way it is possible to draw some conclusions, the relevance of which exceeds the signification of a single manuscript. I consider the reform preaching in Bohemia one of the consequences of growing disfavour towards the moral status of the visible Church, and a part of attempts, increasing in number, at creating a new and more adequate relationship with the sacrum at both personal and sociallevel. The first section of the dissertation tries to circumscribe the reform currents one from the other. The main criterion is not that oftheir teachings, but rather that ofthe strategie s used on behalf of the realization of these teachings. From this point of view, I compare the preachers' movement in Bohemia in the second half of the fourteenth century with the Waldensians and the so-called modem devotion. Despite the analogies in the lives of Grote and Milíč and despite the significance of the Roudnice Austin reform in the development of spirituality in Central Europe I consider it useless to transplant the term of devotio moderna from the Netherlands into Bohemia. The crucial circurnstance is the lack of any long-life methodically organised form of common life of priests and laymen, which could serve as a basis for an individual and systematic spiritual training. I tried, therefore, to define the Czech reform movement through its attitude towards preaching. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. 38.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. 463 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.PhDr. Vilém Herold, CSc. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr. 343 kB