velikost textu

Panovník na sakrálním obraze doby protireformace a baroka. Ikonologická studie k pobělohorskému malířství v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Panovník na sakrálním obraze doby protireformace a baroka. Ikonologická studie k pobělohorskému malířství v Praze
Název v angličtině:
The monarch in the sacral painting of the counterreformation and baroque era. An iconological study on the Prague painting after 1620
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Id práce:
27644
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
28. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Na počátku této práce stálo okouzlení tématem barokní Habsburkové a jejich reprezentace ve výtvarném umění, se kterým jsem se seznámil při svém prvním pobytu ve Vídni v roce 2002 v rámci studijního programu Sokrates-Erasmus. Pominu-li obecně přitažlivý fenomén rudolfínského umění, který je u nás již po několik desetiletí předmětem systematického studia 1 i ojedinělé ikonografické studie k habsburské problematice,2 pak je třeba konstatovat, že "politické" umění v Čechách 17. a 18. století je dosud jen málo probádaným polem.3 Analyzovat důvody tohoto stavu by přesahovalo rámec předmluvy; postačí uvést, že jde v prvé řadě o důsledek dlouhodobého negativního hodnocení úlohy Habsburků v českých dějinách. Při hledání vnitřní souvislosti a intepretačního klíče se historik umění navíc potýká s problémem, že v pobělohorské době Habsburkové trvale sídlili ve Vídni, a tak o dvorském umění či uměleckém programu soustavně rozvíjeném panovníkem nemůže být v Čechách řeč. Za vznikem výtvarných děl tématicky a ideově svázaných s touto panovnickou dynastií stáli nejčastěji domácí šlechtici, měšťané, preláti a různé korporace. Je pak vůbec možné - vzhledem k tak různorodému původu artefaktů - uceleně pojednat o reprezentaci Habsburků ve výtvarném umění u nás, nemá-li jít o pouhý soupis dochovaného ikonografického materiálu? Postupné seznámení se s výtvarným fondem, studium zahraniční literatury a pokorné naslouchání názorům jiných mě přivedly k názoru, že sledovat habsburskou reprezentaci celistvě a v širším časovém úseku k uceleným závěrům nepovede. Vydal jsem se proto cestou detailního zkoumání klíčových děl.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. 27.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc. 1.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 1.5 MB