velikost textu

Livonský stát a Moskevská Rus na přelomu 15. a 16. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Livonský stát a Moskevská Rus na přelomu 15. a 16. století
Název v angličtině:
Livonia and the Moscow Russia on the break of 15th and 16th century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Pavel Smrž
Oponenti:
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
PhDr. Miloš Prokop
Id práce:
27612
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem rigorózní práce Livonský stát a Moskevská Rus na přelomu 15. a 16. století jsou diplomatické vztahy mezi Livonskem a ruskými zeměmi v letech 1471 až 1505. Jejím cílem je zachytit zásadní kvalitativní změnu rusko-livonských vztahů, ke které došlo v období dokončování procesu nazývaného ruskou historiografií "sobiranije russkich zemel". Na vrcholu tohoto procesu stál moskevský veliký kníže Ivan III. (1462-1505), jenž byl definitivním podmaněním Velikého Novgorodu v roce 1478 a nabytím značného vlivu v dosud formálně samostatném Pskově nevyhnutelně zatažen do problematiky diplomatických a obchodních vztahů v baltském prostoru. Sílící ruský stát, jehož zrod je ruskou historiografií kladen do roku 1478, se stal bezprostředním sousedem Livonska, což se nemohlo neprojevit na charakteru ruskolivonských vztahů. Cílem práce je postihnout hlavní rysy Ivanovy baltské politiky, priority, které v ní sledoval, a prostředky, jimiž dosahoval svoje politické cíle. Zároveň jsem se snažil zachytit postoj představitelů livonského řádu, duchovenstva a měst k procesu, který probíhal na východ od livonské hranice, a jejich politiku vůči ruským zemím, jež byla ovlivňována komplikovanou situací uvnitř livonského státu. Ruskolivonské vztahy byly pojednány v širším rámci mezinárodních vztahů soudobé severovýchodní Evropy s přihlédnutím k politice významných mocenských faktorů, jaké představovala soudobá Litva, Polsko, Dánsko a Švédsko, a také ke vztahu, jaký k Livonsku zaujímala Hanza, papežská kurie a císař.
Abstract v angličtině:
The presented diploma work The Livonian state and Moscow Russia in the end oj the 15th and beginning oj 16th centuries is devoted to the diplomatic relations between Livonia and Moscow Russia in the years 1471-1505. In this years was closed integration of Russian countries under rule of the great princ of Moscow. After the connection Great Novgoroďs to the Moscow Russia in the year 1478 was changed into direckt neighbour of Livonia the strong Russian state. From this year was diplomatic and military superiority on the side of Russian state. Livonia was not enjoying equal rights diplomatic partner of Moscow sovereign. This situation continued until extinction of Livonia in the beginning of Livonian war.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavel Smrž 6.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavel Smrž 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavel Smrž 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Prokop 78 kB