velikost textu

Koncepty literárního prostoru v slovenské próze 70. let 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncepty literárního prostoru v slovenské próze 70. let 20. století
Název v angličtině:
The concepts of literary space in the Slovak prose of the 70s of the 20th century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Vedoucí:
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Olga Sabolová, CSc.
prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
Id práce:
27388
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Slovakistika (SLVK)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Při zpětném sledování odborných diskusí na téma literárního prostoru nám nemůže v současnosti ujít jejich jistá terminologická nekompaktnost a z toho vyplývající i závislost na interdisciplinárních zdrojích. S tímto fenoménem se setkáme rovněž v uvažování o prostoru a krajině v celé řadě dalších vědních oborů, např. v historii, archeologii nebo etnologii. V souvislosti s hledáním funkce a sémantiky prostoru, krajiny a jednotlivých míst napomáhají tyto odkazy za hranice ryze literárního prostředí zpřesnit interpretační výraz a odkrýt důležité souvislosti textu s mimoliterární skutečností. Soubor pěti interpretačních studií se bude zabývat rozličnými koncepty domova a jeho odlišnými prostorovými konkretizacemi v oficiálně vydávané , proze sedmdesátých let minulého století na Slovensku. V souvislosti s konkrétními analýzami je třeba věnovat pozornost i samotnému jazyku interpretace, proto je nevyhnutné v úvodu specifikovat a hierarchizovat použitý terminologický aparát.
Abstract v angličtině:
The collection of five interpretative essays deals with various concepts of home and its different spaee speeifieations in the officially published prose of the 70s of the last century in Slovakia. Through the analysis of the literary spaee we enter an unfathomed region whose comprehension may also change - to a great extent - the existing sight of the official production of the "normalisation period". When interpreting the individual texts, the emphasis was placed on observing especially the common features of the literary space. That is the reason why even reiterating ehapter titles were chosen (horizontal and vertical forms of the space, open or closed space, transitions points, topos of the journey periphery and forms of border, etc.). By their synthesis we may eome to the eonelusion that the seleeted authors (Dušan Dušek, Július Baleo, Ladislav Ballek and Stanislav Rakús) are arguing especially against the diverse representations of the power through different concepts of the space. Objective of my work is to draw attention to some of the fundamental paradigmatic prineiples ofmodelling the literary spaee in the Slovak prose ofthe 70s. Apart from the thematie escape of the authors into the history, the motif of home and childhood belong to the most discussed problems ofthe beginning of the normalisation. Nevertheless, there are enormous differences between the depiction of home and childhood whieh are represented by the manner of developing and questioning the topic. The reviews of that period usually speak exclusively about ethical and aesthetical positive values in relation to home and childhood, however, the motif of home in the observed texts appears like an oppressively missing value of the depicted world.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jana Pátková, Ph.D. 11.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jana Pátková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jana Pátková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. 530 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Olga Sabolová, CSc. 1.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. 1.21 MB