velikost textu

Mýtus P. Antonína Koniáše a jeho proměny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mýtus P. Antonína Koniáše a jeho proměny
Název v angličtině:
Myth of P. Antonín Koniáš and its changes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Vedoucí:
doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc.
PhDr. Jiří Fiala
Id práce:
27304
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pojem "mýtus" - chápaný ve smyslu falešných, iluzorních představ -je používán i v následující disertační práci, jež si klade za cíl zdokumentovat a analyzovat problematiku genese, vývoje a funkce mýtu, s nímž je česká veřejnost již více než dvě staletí konfrontována, mýtu spojeného s osobností českého jezuitského misionáře, P. Antonína Koniáše. Smyslem této práce přitom není shora uvedený mýtus bořit, ale jen vykládat. Koniášovský mýtus je jen jedním z mnoha mýtů a stereotypů, vytvořených českou společností v období novověku a je třeba ho vnímat jako jejich součást. Tento mýtus, podobně jako mnohé další, procházel během své existence řadou proměn a svou roli sehrál i v rámci aktivit, souvisejících s národně - emancipačním hnutím. V souvislosti s tím budeme sledovat, jak byl P. Koniáš českou společností v různých etapách jejího vývoje vnímán. Výslovně zde hovořím o "české společnosti", protože veškeré mé dosavadní výzkumy nasvědčují tomu, že do širšího povědomí českých Němců tento misionář nevstoupil, ač sám německy kázal i psal a rovněž tak nejstarší zmínky o něm jsou vedle latinských pramenů psané právě v německém jazyce. Zaměření disertační práce odpovídá i její struktura. Uvedená tematika je sledována na pozadí proměn české společnosti od doby baroka po současnost, přičemž hlavní pozornost je soustředěna na ty problémy, které působily na proměnu mentality a mají přímou souvislost se zaměřením disertační práce. Analyticky pojatým kapitolám o mýtu, které tvoří vlastní jádro práce, je předřazena stať o životě a díle P. Antonína Koniáše, jež se opírá o mé vlastní výzkumy, i závěry dalších badatelů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. 7.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc. 1.18 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Fiala 1.34 MB