velikost textu

Klasifikátory českého znakového jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klasifikátory českého znakového jazyka
Název v angličtině:
Classifiers in Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lenka Tikovská
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
27264
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem mé bakalářské práce j sou klasifikátory českého znakového jazyka. Vycházela jsem ze zahraniční literatury, zejména o americkém a britském znakovém jazyce, neboť tyto znakové jazyky patří mezi nejvíce prozkoumané a popsané. Celá práce Je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodní kapitole nazvané Klasifikátory v mluvených jazycích jsem čerpala informace ze studie amerického lingvisty Keitha Allana, který zkoumal klasifikátory v mnoha mluvených jazycích. Jelikož mají klasifikátory v mluvených jazycích obdobnou funkci jako klasifikátory znakových jazyků, považovala jsem za důležité jeho poznatky v této práci zmínit. Ve druhé kapitole, pojednávající o klasifikátorech amerického znakového jazyka, jsem předložila soupis klasifikátorů, které uvádějí američtí lingvisté Bakerová a Cokely, včetně kontextu jejich užití. Zajímalo mě také, jakým způsobem a v jakém věku si děti klasifikátory osvojují. Poznatky načerpané z literatury jsem zpracovala do podkapitoly nazvané Osvojování klasifikátorů. Jelikož se jedná o informace související s osvojováním amerického znakového jazyka, uvádím je právě v této kapitole. Třetí kapitola nazvaná Klasifikátory britského znakového jazyka se opírá o práci britské lingvistky Mary Brennanové. Předkládám její přehled klasifikátorových tvarů ruky i s příklady, které u jednotlivých tvarů ruky uvádí. Kapitoly o klasifikátorech v americkém a britském znakovém jazyce byly podkladem při tvorbě čtvrté kapitoly. Ta pojednává o klasifikátorech českého znakového jazyka. Mým cílem bylo podat přehled klasifikátorů, které se v českém znakovém jazyce vyskytují a popsat jejich užití. Rovněž jsem se snažila o srovnání klasifikátorů všech tří znakových jazyků. Při psaní kapitoly o klasifikátorech českého znakového jazyka jsem využila také natočeného videomateriálu. V neposlední řadě jsem vycházela z vlastních zkušeností a povědomí o českém znakovém jazyce.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Tikovská 4.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Tikovská 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Tikovská 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 148 kB