velikost textu

Vizuální motivovanost ve slovní zásobě českého znakového jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vizuální motivovanost ve slovní zásobě českého znakového jazyka
Název v angličtině:
Visually motivated signs in the Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Petříčková
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Id práce:
27263
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
U znakových jazyků, stejně jako v případě jiných přirozených jazyků, lze pozorovat strukturní uspořádání systému jazykových znaků. To znamená, že v něm lze vydělovat rovinu nejmenších jednotek mající význam (tzv. znaků, stojících na úrovni morfémů a slov jazyků mluvených), ty pak dále dělit na jednotky nižší, které samy o sobě význam nemají, ale mohou význam IIvyššíchll celků rozlišit. (Stokoe 1960; Macurová 1994, 1998, 2001). Jako jeden z podstatných rysů přirozených jazyků je uváděn libovolný (arbitrární), společensky daný vztah mezi slovy (u mluvených jazyků) a tím, co slova označují (Černý 1998; Jirák-Nekvapil-Šoltys 1996). Tento vztah se zdá být kvůli vizuálněmotorické povaze národních znakových jazyků v jejich struktuře nepřítomen. Znaky znakových jazyků jsou označovány za ikonické (mezi tím, jak znak vypadá a tím, co označuje, je vztah podobnosti). Tento dojem je pochopitelný. Národní znakové jazyky jsou svou formou existence velmi podobné neverbální komunikaci - komunikaci pomocí mimiky, gest. J sou totiž vytvářeny rovněž souborem prostředků založených na pohybech tváře, rukou a horní části těla. Často jsou připodobňovány k formě umění, kdy se umělci nevyjadřují pomocí slov, nýbrž pohybem a výraznou mimikou - tedy k pantomimě. Jak však ukáži dále při výkladu charakteristik přirozených jazykových systémů, povaha pantomimy a národních znakových jazyků se velmi liší. Systém a struktura znakových jazyků je obdobná systémovému a strukturnímu uspořádání jazyků mluvených (Klima-Bellugiová 1979; Macurová 1996, 2001; Woll1990).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Petříčková 7.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Petříčková 25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Petříčková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Petříčková 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 183 kB