text size

Mizející "beduínský" šperk: typologie a terénní výzkum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Mizející "beduínský" šperk: typologie a terénní výzkum
Titile (in english):
Disappearing "Bedouin" jewel: typology and field research
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Miroslava Sodomková, Ph.D.
Supervisor:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Opponents:
doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
Thesis Id:
27123
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Ethnology (21-UETN)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
Ethnology (ETN)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
24/10/2006
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Tato prace je venovana bedufnskemu sperku, jeho druhlim, zpracovanf a identifikaci. Nektere kapitoly, napr. Bedufni - zivot a kultura a Zena v islamske spolecnosti, jsou nezbytnym a nepostradatelnym dophlkem toho, aby pojednanf 0 bedufnskem sperku postihlo spolecnost, ve ktere sperk vznikal, a konecne i nejsirsf cast uZivatelli sperkli, kterYmi vetsinou byly prave zeny. Sperky jim poskytovaly vaznost ve spolecnosti, naplnovaly je dlistojnostf v jejich tezkem zivote a dale slouzily jako financnf jistota, s kterou mohly samostatne zachazet, a to v prfpade nouze. Dodnes mlizeme spatrit v obchlidcfch se sperky zeny, ktere je prodavajf jen a jen proto, aby penfze z prodeje pouzily pro zaopatrenf toho nejcennejsfho, co majf - syYch detf. Kapitola ctvrta byla zarazena z toho dlivodu, aby sperk byl pochopen take jako yYsledek specializovane remeslne yYroby, vcetne pouzfvanych materialli, nebot'vznikl na zaklade dlouhodobeho shromazd'ovanf technologickch procesli, ktere mely svoji genezi jiz ve starovekch kulturach a stavaly se tak svebytnym dusevnfm majetkem vYrobcli a byly predavany z generace na generaci. Toto shromazd'ovanf informacf a konecne zvladnutf prevzate techniky bylo jednfm z tajemstvf uspechu yYrobcli sperkli. Typove se sperky delily na amulety, nahrdelnfky, naramky, nakotnfky, napaznfky, prsteny, nausnice, zausnice, krouzky do nosu, spony, celenky a kursy. Tato typologie sperkli je obsahem kapitoly pate, na nfz navazuje kapitola sesta, ktera je vlastne katalogem, komplexne obsahujfcfm vsechny typy sperkli, jez se objevovaly na uzemf Egypta, Ubye a vYchodnfho Tunisu. Nedochovane typy sperkli jsou do teto kapitoly zarazeny jako kreslene. ...
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Miroslava Sodomková, Ph.D. 80.83 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Miroslava Sodomková, Ph.D. 126.03 MB
Download Abstract in czech Mgr. Miroslava Sodomková, Ph.D. 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Miroslava Sodomková, Ph.D. 80 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 185 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. 596 kB
Download Opponent's review Mgr. Jana Jiroušková, CSc. 674 kB