velikost textu

Mizející "beduínský" šperk: typologie a terénní výzkum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mizející "beduínský" šperk: typologie a terénní výzkum
Název v angličtině:
Disappearing "Bedouin" jewel: typology and field research
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Miroslava Sodomková, Ph.D.
Vedoucí:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
Id práce:
27123
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato prace je venovana bedufnskemu sperku, jeho druhlim, zpracovanf a identifikaci. Nektere kapitoly, napr. Bedufni - zivot a kultura a Zena v islamske spolecnosti, jsou nezbytnym a nepostradatelnym dophlkem toho, aby pojednanf 0 bedufnskem sperku postihlo spolecnost, ve ktere sperk vznikal, a konecne i nejsirsf cast uZivatelli sperkli, kterYmi vetsinou byly prave zeny. Sperky jim poskytovaly vaznost ve spolecnosti, naplnovaly je dlistojnostf v jejich tezkem zivote a dale slouzily jako financnf jistota, s kterou mohly samostatne zachazet, a to v prfpade nouze. Dodnes mlizeme spatrit v obchlidcfch se sperky zeny, ktere je prodavajf jen a jen proto, aby penfze z prodeje pouzily pro zaopatrenf toho nejcennejsfho, co majf - syYch detf. Kapitola ctvrta byla zarazena z toho dlivodu, aby sperk byl pochopen take jako yYsledek specializovane remeslne yYroby, vcetne pouzfvanych materialli, nebot'vznikl na zaklade dlouhodobeho shromazd'ovanf technologickch procesli, ktere mely svoji genezi jiz ve starovekch kulturach a stavaly se tak svebytnym dusevnfm majetkem vYrobcli a byly predavany z generace na generaci. Toto shromazd'ovanf informacf a konecne zvladnutf prevzate techniky bylo jednfm z tajemstvf uspechu yYrobcli sperkli. Typove se sperky delily na amulety, nahrdelnfky, naramky, nakotnfky, napaznfky, prsteny, nausnice, zausnice, krouzky do nosu, spony, celenky a kursy. Tato typologie sperkli je obsahem kapitoly pate, na nfz navazuje kapitola sesta, ktera je vlastne katalogem, komplexne obsahujfcfm vsechny typy sperkli, jez se objevovaly na uzemf Egypta, Ubye a vYchodnfho Tunisu. Nedochovane typy sperkli jsou do teto kapitoly zarazeny jako kreslene. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslava Sodomková, Ph.D. 80.83 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Miroslava Sodomková, Ph.D. 126.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslava Sodomková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslava Sodomková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. 596 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Jiroušková, CSc. 674 kB