velikost textu

Úprava osobního statusu v právních řádech vybraných arabských států

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úprava osobního statusu v právních řádech vybraných arabských států
Název v angličtině:
Treatment of personal status in jurisdictions of selected Arab states
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Robert Kopecký, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Id práce:
27110
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Arabistika (ARAB)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Oblast kolem Středozemního moře byla v každé historické epoše geopolitickým prostorem, v němž docházelo ke střetům, vzájemnému prolínání a absorpci podnětů civilizací na různém stupni společenského vyvoJe. Tato koexistence na relativně omezeném prostoru byla v určitých údobích mírumilovná, vhodná pro předávání poznatků lidského vědění, a v jiných epochách naopak značně destruktivní, kdy řečiště poznání na čas vyschla a došlo k určité stagnaci v procesu vzájemného intelektuálního obohacování. V dobách dávno minulých byly rozepře podněcovány jedinci, lačnícími po moci, ovládnutí co největšího území. Zášť tedy pramenila nejčastěji z důvodů ryze dobyvatelských. Avšak se vznikem islámu, posledního z monoteistických světových náboženských komplexů, se objevily nové stimuly, vycházející z náboženské ideologie. Jak historické zkušenosti praví, směšování politických ambicí s vírou tenduje zpravidla k rigiditě a konzervaci statu quo. Objevení nové cesty do Indie a řada dalších jiných mezníků vedla k tomu, že Evropa ztratila důvod a tím i zájem o hlubší kontakty s Blízkým východem. Orient se také uzavřel sám do sebe. Začala etapa jakési zahleděnosti do úspěchů předešlých generací, která, mimo jiné i vlivem centralizované správy impéria, zavedené osmanskými sultány, podpisem tzv. kapitulací s řadou evropských panovníků a pomyslným uzavřením bran svobodného úsudku ve vědeckém bádání (igtihád) vedla k ustrnutí na místě a zmaření obrovského tvůrčího potenciálu, který v arabském světě vždycky existoval. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In my dissertation thesis I tried to explicate the fundamental institutes of Islamic family law, according to modern and contemporary legislation in a number of Arab states. The family law is fairly exhaustively treated in the sacred book of Muslims, in Koran, albeit in a number of scattered passages, mostly in suras from Medinese period. These passages are defined with more precision by the prestigeous method of the interpretation of Koran, with so called taj<;ir and thanks to collected statements of the Prophet Muhammad and his companions, constituting the tradition, so called swma. And the modern and contemporary legislation is based rigid on it with some westernized elements. After a brief acquaintance comprehension of the personal statute in contemporary Near Eastern countries is described in detail. The next chapter contains the description of the sense of marriage in Islamic law in three aspects- legal, social and religious. It is a contract of civil law concluded by the bridegroom with the legal guardian of the bride, so called wali.After this I continue through the short characterization of conditions of the conclusion of the marriage, for example form and capacity, limitations to marry any person of the opposite sex, special time period cidda ... The following part of thesis describes dissolution of marriage in two relevant facts absolutely by the death of either spouse and in different forms, according to act of parties or by the judicial process. An intermezzo gives to the main perceptions of mixed marriages. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Robert Kopecký, Ph.D. 7.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Robert Kopecký, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Robert Kopecký, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 334 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc. 503 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 1.23 MB