velikost textu

Osídlení horního toku řeky Loučné od neolitu do raného středověku s ohledem na českomoravské kontakty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osídlení horního toku řeky Loučné od neolitu do raného středověku s ohledem na českomoravské kontakty
Název v angličtině:
Colonization of the upper Loučná river from the Neolithic to the early Middle Ages with regard to the Czech-Moravian contacts
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. David Vích
Oponenti:
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Id práce:
27107
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Pravěká a raně středověká archeologie (ARP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
10. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Na území Litomyšlska a Vysokomýtska můžeme, i přes relativně vyšší nadmořskou výšku větší části tohoto území, konstatovat doklady přítomnosti člověka prakticky po celý sledovaný úsek pravěku a raného středověku s výjimkou starší - střední doby bronzové a časně slovanského období. Zjištěný stav představuje ve skutečnosti pouze pomyslnou špičku ledovce, protože většina shromážděných pramenů byla získána syntetickým povrchovým sběrem. Nejstarší nálezy v rámci sledovaného úseku pravěkých dějin daného regionu spadají již do I. stupně kultury s lineární keramikou a známe je dosud výhradně z k. ú. Cerekvice nad Loučnou. Okolí Cerekvice tak můžeme považovat za centrum neolitizace zdejšího regionu. Z širšího regionu disponujeme ve sběrovém materiálu obtížně rozlišitelnou keramikou II. a III. stupně LnK, významné jsou především ojedinělé zlomky keramiky konce III. a IV stupně této kultury. Šárecký stupeň LnK byl v regionu dosud předpokládán pouze teoreticky (Vencl 1963, 22-33). V případě kultury s vypíchanou keramikou a lengyelské kultury musíme na podrobnější chronologický rozbor rezignovat, pouze u zlomku StK z lokality Nedošín 2, 3, 3a můžeme vzhledem k výskytu velkých vpichů v kombinaci s malými uvažovat o mladším stupni této kultury v pojetí M. Zápotocké. Množství neolitických artefaktů pak nejsme schopni kulturně přesněji zařadit, rozsah území v neolitu osídleného je však dosti překvapivý.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. David Vích 8.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. David Vích 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. David Vích 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. 94 kB