velikost textu

Saský univerzitní národ pražské právnické univerzity (1372-1419)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Saský univerzitní národ pražské právnické univerzity (1372-1419)
Název v angličtině:
Saxon nation of Prague university law school (1372-1419)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jiří Stočes, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Id práce:
27031
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce chce být příspěvkem k nejstaršímu období dějin pražské univerzity. V centru její pozornosti je instituce univerzitních národů, s níž se na moderních univerzitách dávno nesetkáváme. Na řadě středověkých univerzit včetně pražské však hrály univerzitní národy velmi významnou roli. Představovaly jednak podpůrné korporace, které poskytovaly svým příslušníkům sociální zázemí a případnou pomoc, zároveň byly nástrojem, pomocí něhož v rámci univerzity prosazovaly své zájmy. Stávaly se tak jedním ze základních prvků univerzitní správy. Cíl této práce je dvojí. V prvé části se pokusím nastínit vývoj univerzitních národů v Praze a popsat jejich často značně konfliktní vztahy. Především však mi půjde o postižení charakteru těchto národů jakožto jedné ze základních institucí středověké univerzity. Ačkoliv dosavadní česká historiografie věnovala univerzitním národům poměrně velkou pozornost, a to zvláště v souvislosti s vydáním Kutnohorského dekretu, některé události zůstávají nadále opomíjeny a institucionální podoba pražských univerzitních národů rovněž nebyla dostatečně objasněna. Tuto skutečnost do jisté míry ilustruje i fakt, že k tomuto tématu v českém dějepisectví dosud neexistuje nejen samostatná monografie, ale ani důkladnější studie. O něco více pozornosti těmto otázkám věnovala historiografie německá, ovšem i tak zůstává kolem univerzitních národů v Praze řada nejasností. Tato práce by chtěla zmíněný dluh české historiografie alespoň částečně vyrovnat. Některé otázky se pokusím zodpovědět, řada z nich zůstane otevřená, ale rád bych k nim touto prací alespoň podnítil diskusi. Určitým doplňkem k této části je exkurz I, který je věnován jiné instituci úzce související se středověkou univerzitou, totiž konzervátorům práv obecného učení. I tato problematika nebyla dosud podrobněji zpracována. Připojení exkurzu není nahodilé, právě konzervátorů se týkal jeden z málo známých sporů mezi univerzitními národy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Stočes, Ph.D. 20.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Stočes, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Stočes, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 385 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Petráň, CSc. 747 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 1.39 MB