velikost textu

Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Signs denoting European states in Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
PhDr. Mgr. Lucie Šůchová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
26882
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Zeměpisná vlastní jména tvoří nepochybně důležitou součást lexika každého jazyka, a to jak jazyka mluveného, tak i znakového. Ve znakových jazycích tato oblast nebyla dosud podrobně popsána. Pokud byly výzkumy různých národních znakových jazyků zaměřeny na oblast proprií, pak se jednalo zejména o vlastní jména osobní, která jsou důležitou součástí kultury neslyšících. Jak se zdá, ani zařazování zeměpisných vlastních jmen do slovníků znakového jazyka a znakové řeči není příliš systematické a tato problematika je spíše podceňována. Z rozsáhlé oblasti zeměpisných jmen jsem si ke zpracování zvolila znaky evropských států. Znalost názvů států a zejména států Evropy je důležitá, neboť v dnešní době je zdůrazňována orientace v dění ve světě a navíc se Česká republika stala součástí mezinárodního společenství Evropské unie. V této době je také možné mnohem více poznávat ostatní kultury a státy. Domnívám se, že ze států světa patří evropské státy jsou u nás nejznámější a že vzhledem k poloze České republiky je jejich znalost považována za nezbytnou. Ve své práci se nejprve zaměřím na zařazení těchto jazykových pojmenování, tzn. choronym, do systému jazyka a rovněž i na vymezení států Evropy a jejich názvů, protože jak se ukazuje, geografické příručky nejsou v tomto ohledu jednotné. V dalších částech se pokusím poukázat na souvislosti, ve kterých bývají názvy států ve znakových jazycích nejčastěji usouvztažňovány, a také vysvětlit motivaci těchto pojmenování. Při samotném popisu znaků států Evropy v českém znakovém jazyce budu vycházet z vlastního nahraného materiálu a z dostupných slovníků českého znakového jazyka a znakové řeči. Vlastnímu popisu jednotlivých variet znaků států Evropy, získaných od neslyšících respondentů, a jejich porovnání s hesly zařazenými v lexikografických pracích u nás dostupných předchází přehled a popis způsobu zpracování zařazených evropských států do slovníků.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Lucie Šůchová 9.53 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Mgr. Lucie Šůchová 91.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Lucie Šůchová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Lucie Šůchová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 158 kB