velikost textu

Eduard Albert a realisté. Osobnost Eduarda Alberta a jeho role v české politice v 80. a 90. letech 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Eduard Albert a realisté. Osobnost Eduarda Alberta a jeho role v české politice v 80. a 90. letech 19. století
Název v angličtině:
Eduard Albert and The Realists. Eduard Albert and His Role in Czech Politics in the 1880s and 1890s
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Helena Kokešová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.
Id práce:
26503
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá Eduardem Albertem (1841–1900), významnou osobností českého a rakouského vědeckého, kulturního, ale i politického života konce 19. století. Můj výzkum se prioritně soustředil na nepříliš prozkoumané oblasti Albertova života, tedy na jeho soukromí a politickou činnost. Moje stěžejní otázka byla: Jakou roli hrál muž, který ve Vídni dosáhl oslnivé profesní kariéry a získal i odpovídající společenské postavení, v českém politickém životě? Ačkoli se otevřenému angažování v politice bránil, zcela stranou stát nedokázal. Na konkrétním příkladě Albertových vztahů ke skupině realistů ukazuji, že Albert byl člověkem živě se zajímajícím o soudobé politické dění, že nebyl pouze pasivním pozorovatelem, ale mnohdy aktivně zasahoval do české politiky. Dalším tématem mého zájmu byl Albertův postoj k České akademii věd a umění. Ani v tomto případě totiž nešlo o otázku čistě vědeckou, naopak založení České akademie byl krok z velké části politický. Práce je strukturována do šesti hlavních kapitol, jejichž základní rozvržení kombinuje chronologické a tematické hledisko. V úvodu jsem se pokusila vymezit téma a stanovit koncepční rámec, shrnula jsem dosavadní stav bádání a rozebrala nejdůležitější prameny a literaturu. V první kapitole Homo privatus nastiňuji Albertův stručný životopis včetně jeho rodinného zázemí a šíři jeho zálib a koníčků. Druhou kapitolu Homo eruditus jsem věnovala Albertově profesní kariéře a snahám o popularizaci medicíny. Třetí kapitola Homo scriptor zachycuje Albertovu literární a vlastivědnou činnost. Čtvrtá kapitola Homo urbanissimus mapuje Albertovy společenské vztahy, přátelské kontakty a jeho mecenášství. V této souvislosti se zabývám též Albertovou rolí pročeského lobbisty ve Vídni. Ve stěžejní páté kapitole Homo politicus podrobně zkoumám Albertovu činnost na sklonku sedmdesátých let 19. století, kdy uvažoval o přijetí poslaneckého mandátu do říšské rady, a jeho snahu o integraci do českých vědeckých kruhů. Dále se zaměřuji na Albertovy vztahy s českou politickou reprezentací a objasňuji jeho úlohu při vzniku a koncipování České akademie. Největší pozornost věnuji Albertově úloze zprostředkovatele při jednáních členů a stoupenců realistické skupiny se zástupci obou českých politických stran, jehož výsledkem byla fúze realistů s mladočeskou stranou. V poslední, šesté kapitole mě zajímal tzv. druhý život Eduarda Alberta. Lze konstatovat, že jméno Eduarda Alberta se stalo trvalou součástí historické paměti a to nejen v českém národním prostředí, ale v celém kontextu bývalé habsburské monarchie. I v současnosti je stále připomínán jako vědec, literát a mecenáš.
Abstract v angličtině:
Abstract My doctoral thesis focuses on Eduard Albert (1841–1900), who was a significant figure in Czech and Austrian scientific, cultural, as well as political circles at the end of the 19th century. I concentrated my research primarily on the relatively unknown aspects of Albert’s life, i.e. his private life and political activities. My fundamental question was: what kind of role did a man, whose professional career and social status in Vienna reached brilliant heights, play in Czech political life? Although he initially resisted openly engaging in politics, he found he could not stand completely on the sidelines. Albert’s relationship to the Realist group reveals that Albert was vitally interested in contemporary political events. He was no mere passive observer – he often actively interfered in Czech politics. Another topic I focused on was Albert’s attitude toward the Czech Academy of Arts and Sciences. Even in this instance, the creation of the Czech Academy wasn’t a purely scientific question, but was to a great extent a political decision. The thesis is divided into six main chapters, the composition of which combines chronological and thematic approaches. In the introduction I tried to define the topic and establish a conceptual framework; I summarized the research up to now and analyzed the most important sources and literature. In the first chapter Homo privatus, I outlined Albert’s life, including his family history, as well as his interests and hobbies. I devoted the second chapter, Homo eruditus, to Albert’s professional career and his efforts to popularize medicine. The third chapter, Homo scriptor, focuses on Albert’s literary and historical pursuits. The fourth chapter, Homo urbanissimus, maps Albert’s social relationships, friendships and his patronage. Here I also look into Albert’s role as a pro-Czech lobbyist in Vienna. In the crucial fifth chapter Homo politicus, I analyzed in detail Albert’s activities at the end of the 19th century, when he pondered accepting a seat in the Imperial Council, and his efforts to integrate himself into Czech scientific circles. I further focused on Albert’s relationships with the Czech policial representation and I clarified his role in the creation and conception of the Czech Academy. I directed most of my attention to Albert’s role as a negotiator in the meetings between the members and followers of the Realist group with representatives from both Czech political parties, the result of which was the fusion of the Realists and the Young Czechs. In the final sixth chapter I looked into the so-called second life of Eduard Albert. One can conclude that Eduard Albert’s name has become a permanent part of the Czech historical memory, not just in the Czech national environment, but also in the wider context of the former Habsburg monarchy. Even today, he is often remembered as a scientist, man of letters and patron.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Helena Kokešová, Ph.D. 5.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Helena Kokešová, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Helena Kokešová, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB