velikost textu

Změny ve vnímání sociální a distributivní spravedlnosti v ČR po roce 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny ve vnímání sociální a distributivní spravedlnosti v ČR po roce 1989
Název v angličtině:
Changes in perception of social and distributive justice in the Czech Republic after the year 1989
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Zuzana Prokůpková
Vedoucí:
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Id práce:
2634
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na percepci sociální a distributivní spravedlnosti v ČR po roce 1989, se snahou vymezit případné změny a rozdíly, ke kterým vlivem transformace v názorech lidí došlo. Práce začíná vymezením pojmu sociální a distributivní spravedlnosti, dále se skládá z metodologické a dvou empirických částí. Metodologická část určuje otázky, které jsou ve výzkumu (sekundární analýze) zkoumány, použité datové soubory a vybrané osobnostní charakteristiky. Dále přibližuje realizovaný výzkum focus groups, jeho průběh, vzorek a cílové skupiny. První empirickou částí je sekundární analýza vnímání sociální spravedlnosti s cílem nalézt a identifikovat změny, ke kterým v průběhu devadesátých let došlo a dále určit faktory, na kterých percepce spravedlnosti závisí nebo závisela. Tyto výsledky jsou doplněny pohledem na vnímání spravedlnosti v roce 2005, kdy byl proveden podobný výzkum. Druhá část je tvořena analýzou focus groups, která měla hlouběji nahlédnout do motivů jedinců a zjistit, co konkrétně stojí za jejich přesvědčením o spravedlnosti či nespravedlnosti. V závěru této části je pokus o nelezení modelu jednání při rozhodování o otázkách sociální a distributivní spravedlnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis is specialized for perception of social and distributive justice in the Czech Republic after the year 1989 with the target to specify the potential changes and differences in the individual opinions caused by the influence of transformation. The thesis starts with a definition of the concept of social and distributive justice and after that it consists of one methodological and two empirical sections. The methodological part determines the questions which are probed in a survey (secondary analysis) than the used data files and chosen personal characteristics. This diploma work also clarifies (represents) a focus groups research, its process, the sample and the target groups. The secondary analysis of perception of social and distributive justice is the first empirical part the target of which is to identify the changes which had happened in 1990s. The next goal is to determine the factors on which perception of justice was depended. These outcomes are replenished by the view of the perception of the justice in the year 2005 when the similar survey was made. The focus group research is the other part of the thesis which could examine into individual motives and determines the concrete facts which are the reasons of individual persuasion about justice or injustice. The attempt of finding the model of action in decisionmaking process about the questions of social and distributive justice is the final part of the work. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Zuzana Prokůpková 29.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Zuzana Prokůpková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Zuzana Prokůpková 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 3.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 10.8 MB