velikost textu

Obrazy německých a rakouských malířů 17. století ve sbírkách Národní galerie v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obrazy německých a rakouských malířů 17. století ve sbírkách Národní galerie v Praze
Název v angličtině:
German and Austrian paintings of the 17th century in the National Gallery in Prague
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Martina Jandlová Sošková
Školitel:
prof. PhDr. Lubomír Konečný
Oponenti:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Id práce:
25895
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Sbírka německého a rakouského malířství 17. a 18. století zahrnuje více než 600 obrazů. Malířství 17. století představuje v rámci tohoto počtu na 190 děl reflektujících jednotlivé etapy vývoje malířství v rakouských a německých zemích. Zároveň soubor dokládá vývoj sběratelského zájmu od 17. do 20. století. Cílem textové části předkládané práce je stručně postihnout mezníky ve vývoji umění v Německu a Rakousku. Práce nechce sumarizovat dějiny německého umění, ale zaměřuje se pouze na vybrané tendence, které jsou klíčové pro umělecký přínos vybraných malířů v kontextu obrazů ze sbírky Národní galerie v Praze. Jedním z úkolů katalogu bylo zrevidovat okruh děl tradičně připisovaných německé a rakouské škole 17. století a vymezit skupinu katalogizovaných obrazů. Katalog je rozdělen do třech oddílů: „Obrazy známých malířů“, „Obrazy neznámých malířů“ a „Addenda“. Addenda zahrnují obrazy považované v minulosti za díla německých malířů. Jedná se o obrazy, které velmi pravděpodobně vznikly v rámci jiných škol; dále kopie podle předloh jiných škol, jejichž bližší určení není zřejmé. Geograficky katalog zahrnuje díla umělců narozených a působících v německých a rakouských zemích habsburského císařství. Toto vymezení však neklade důraz na rozdělování umění této oblasti na „německé“ a „rakouské“. Považuji to za vhodné především s ohledem na historické souvislosti. Kromě toho je potřeba vzít v úvahu, že některá anonymní díla tzv. středoevropské školy zůstávají blíže nespecifikována. Časově je zpracovávaný soubor vymezen obdobím přibližně od osmdesátých let 16. století až do prvního desetiletí 18. století. Pro zařazení děl malířů působících na přelomu 17. a 18. století byl určující fakt, kam spadá podstatná část jejich díla. Dalším úkolem katalogu bylo dohledání informací o proveniencích obrazů. Šlo především o dohledání děl z historických, převážně šlechtických sbírek. ...
Abstract v angličtině:
The collection of German and Austrian painting of the 17th and 18th centuries includes over 600 paintings. Out of this number, seventeenth-century painting totals 190 works reflecting the various stages of the development of painting in Austrian and German lands. At the same time, this ensemble mirrors the development of collectorship from the 17th to the 20th centuries. The aim of the textual part of the presented catalogue is to briefly define the turning points in the development of art in Germany and Austria. The catalogue does not want to summarize the history of German art, it rather focuses on some tendencies that are deemed important in view of the artistic contribution of selected painters in the context of the National Gallery in Prague collection. One of the tasks of the catalogue was to revise the circle of works traditionally attributed to 17th-century German and Austrian schools and delimit the group of the paintings included in the catalogue. It is thus divided into three sections, namely: “Paintings by Known Artists”, “Paintings by Anonymous Artists”, and “Supplements”. The last named part contains paintings formerly considered works of German painters. Those are paintings that with all probability came into existence within the frame of other schools, and also copies after models from other schools, whose precise identification is not obvious. Geographically, the catalogue features works by artists born and active in the German and Austrian lands of the Habsburg monarchy. This delimitation, however, does not emphasize a division of art in this territory as being either “German” or “Austrian”. I consider this approach suitable in view of historical relations. Apart from that, it is also necessary to take into account the fact that some of the anonymous works of the so-called Central European School remain partially unspecified. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Martina Jandlová Sošková 39.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Martina Jandlová Sošková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Martina Jandlová Sošková 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 334 kB