velikost textu

Malaiyaka Tamil Youth in Sri Lanka: Values, Aspirations, and the Forming of a New Elite

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Malaiyaka Tamil Youth in Sri Lanka: Values, Aspirations, and the Forming of a New Elite
Název v češtině:
Mládež tzv. Tamilů z vysočiny na Šrí Lance: hodnoty, aspirace a formování nové elity
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radek Novotný
Školitel:
PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Jan Filipský, CSc.
Id práce:
25804
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstract: Radek Novotný Malaiyaka Tamil Youth in Sri Lanka: Values, Aspirations, and the Forming of a New Elite Malaiyaka Tamils are a minority and lowest-status group within the society of Sri Lanka. A majority of them were brought by the British colonialists from India to work on their coffee, later tea plantations in the course of the 19th and 20th century. They were deprived of their basic civil rights in 1940’s. However, the Malaiyaka Tamils have been undergoing a process of considerable social-economic changes over the last three decades, which was launched especially by the attainment of citizenship, growth of educational opportunities, and growth of civic and political awareness. The young Malaiyaka Tamils have an opportunity to become the first relatively well-educated generation and new elite of their ethnic group. This work attempts to analyse the prospects of the Malaiyaka Tamils youth’s upward social mobility process by investigating their aspirations, values, and attitudes. I conducted field research in the so-called Hill Country of Sri Lanka, and I collected data by using methods, especially, of semi-structured interviews and questionnaire survey. We can assume that the target population will undergo a process of structural upward social mobility, and will become the new social- economic elite of the Malaiyaka Tamil ethnic group. They will gain potential to influence their marginal socio-economic status, which could possibly lead to a certain degree of emancipation within the Sri Lankan population. This all, nevertheless, is valid only providing some measures are implemented. It is primarily necessary to remove certain obstacles in education, and to provide the educated young people with sufficiency of employment opportunities. If the educated youth have no other possibility than to return to the monotonous and hard work on the plantations, it can result in apathy and frustration, and further in deviant and aggressive forms of behaviour. The educated young Malaiyaka Tamils are a group that is in the state of tension between tradition and modernity; tension between the traditional ethnic identity and the newly developing citizen identity in relation to equality of rights and opportunities. However, I argue that these two sorts of identification do not have to be necessarily in contradiction. In order to achieve demarginalization and emancipation, they will probably use a strategy based on accepting their minority status and preservation of their ethnicity within the Sri Lankan society. Even if the contemporary young generation effectively struggle for further emancipation of the Malaiyaka Tamils, full integration and emancipation will be a very slow and gradual process, especially owing to the persistence of the caste system. Abstrakt: Radek Novotný Mládež tzv. Tamilů z vysočiny na Šrí Lance: hodnoty, aspirace a formování nové elity Tamilové z vysočiny tvoří minoritní skupinu s nejnižším sociálním statusem v rámci šrílanské společnosti. Většina z nich sem migrovala v 19. a 20. století z Indie během britské koloniální nadvlády za prací na kávových a později čajových plantážích. Ve 40. letech 20. století byla Tamilům z vysočiny upřena občanská a politická práva. Během posledních tří desítek let začalo uvnitř této etnické skupiny docházet k významným sociálně-ekonomickým změnám. Hlavními faktory, které tyto změny vyvolaly, jsou udělení občanství a volebního práva, zlepšené podmínky v oblasti vzdělávání a zvyšující se občanské a politické povědomí. Mladí Tamilové mají příležitost stát se první relativně vzdělanou generací, a tím i jakousi novou elitou své etnické skupiny. V této práci se pokouším analyzovat možnost vzestupné strukturální mobility mladých Tamilů, a to především na základě specifikace jejich aspirací, hodnot a postojů. Provedl jsem proto terénní výzkum v tzv. Hill Country (vysočině) na Šrí Lance. Použil jsem zejména dotazníkové šetření a polostrukturovaná interview. Na základě zjištěných skutečností lze předpokládat, že v rámci cílové populace dojde k procesu strukturální vzestupné sociální mobility, v jejímž důsledku se tato skupina stane novou sociálně-politickou elitou celé etnické skupiny a bude moci významně ovlivnit sociálně- ekonomické postavení Tamilů z vysočiny. Tento proces bude možný pouze za předpokladu, že dojde k některým krokům - zejména v oblasti vzdělávání. Posun je dále závislý na podpoře vzniku nových pracovních míst. Pokud nedostanou tito mladí Tamilové možnost najít si pozici odpovídající dosaženému vzdělání, případná apatie a frustrace pramenící z této situace může vyústit v agresivní formy chování. U skupiny mladých Tamilů z vysočiny se v současné době objevuje tenze mezi tradicí a modernitou; konkrétně tradiční etnickou identitou se všemi svými atributy a nově se vyvíjející občanskou identitou ve smyslu rovnosti práv a příležitostí. Nicméně tyto dvě formy identifikace nemusí být nutně v rozporu. Strategie nové elitní skupiny bude založena na akceptování minoritního postavení v rámci majoritní společnosti při současném zachování vlastní etnicity. I za předpokladu, že Tamilové z vysočiny zvolí efektivní metody boje za svou další emancipaci, plná integrace a zrovnoprávnění etnika bude, zejména vzhledem k charakteru kastovního systému, dlouhodobý a velice pozvolný proces.
Abstract v angličtině:
Abstract: Radek Novotný Malaiyaka Tamil Youth in Sri Lanka: Values, Aspirations, and the Forming of a New Elite Malaiyaka Tamils are a minority and lowest-status group within the society of Sri Lanka. A majority of them were brought by the British colonialists from India to work on their coffee, later tea plantations in the course of the 19th and 20th century. They were deprived of their basic civil rights in 1940’s. However, the Malaiyaka Tamils have been undergoing a process of considerable social-economic changes over the last three decades, which was launched especially by the attainment of citizenship, growth of educational opportunities, and growth of civic and political awareness. The young Malaiyaka Tamils have an opportunity to become the first relatively well-educated generation and new elite of their ethnic group. This work attempts to analyse the prospects of the Malaiyaka Tamils youth’s upward social mobility process by investigating their aspirations, values, and attitudes. I conducted field research in the so-called Hill Country of Sri Lanka, and I collected data by using methods, especially, of semi-structured interviews and questionnaire survey. We can assume that the target population will undergo a process of structural upward social mobility, and will become the new social- economic elite of the Malaiyaka Tamil ethnic group. They will gain potential to influence their marginal socio-economic status, which could possibly lead to a certain degree of emancipation within the Sri Lankan population. This all, nevertheless, is valid only providing some measures are implemented. It is primarily necessary to remove certain obstacles in education, and to provide the educated young people with sufficiency of employment opportunities. If the educated youth have no other possibility than to return to the monotonous and hard work on the plantations, it can result in apathy and frustration, and further in deviant and aggressive forms of behaviour. The educated young Malaiyaka Tamils are a group that is in the state of tension between tradition and modernity; tension between the traditional ethnic identity and the newly developing citizen identity in relation to equality of rights and opportunities. However, I argue that these two sorts of identification do not have to be necessarily in contradiction. In order to achieve demarginalization and emancipation, they will probably use a strategy based on accepting their minority status and preservation of their ethnicity within the Sri Lankan society. Even if the contemporary young generation effectively struggle for further emancipation of the Malaiyaka Tamils, full integration and emancipation will be a very slow and gradual process, especially owing to the persistence of the caste system. Abstrakt: Radek Novotný Mládež tzv. Tamilů z vysočiny na Šrí Lance: hodnoty, aspirace a formování nové elity Tamilové z vysočiny tvoří minoritní skupinu s nejnižším sociálním statusem v rámci šrílanské společnosti. Většina z nich sem migrovala v 19. a 20. století z Indie během britské koloniální nadvlády za prací na kávových a později čajových plantážích. Ve 40. letech 20. století byla Tamilům z vysočiny upřena občanská a politická práva. Během posledních tří desítek let začalo uvnitř této etnické skupiny docházet k významným sociálně-ekonomickým změnám. Hlavními faktory, které tyto změny vyvolaly, jsou udělení občanství a volebního práva, zlepšené podmínky v oblasti vzdělávání a zvyšující se občanské a politické povědomí. Mladí Tamilové mají příležitost stát se první relativně vzdělanou generací, a tím i jakousi novou elitou své etnické skupiny. V této práci se pokouším analyzovat možnost vzestupné strukturální mobility mladých Tamilů, a to především na základě specifikace jejich aspirací, hodnot a postojů. Provedl jsem proto terénní výzkum v tzv. Hill Country (vysočině) na Šrí Lance. Použil jsem zejména dotazníkové šetření a polostrukturovaná interview. Na základě zjištěných skutečností lze předpokládat, že v rámci cílové populace dojde k procesu strukturální vzestupné sociální mobility, v jejímž důsledku se tato skupina stane novou sociálně-politickou elitou celé etnické skupiny a bude moci významně ovlivnit sociálně- ekonomické postavení Tamilů z vysočiny. Tento proces bude možný pouze za předpokladu, že dojde k některým krokům - zejména v oblasti vzdělávání. Posun je dále závislý na podpoře vzniku nových pracovních míst. Pokud nedostanou tito mladí Tamilové možnost najít si pozici odpovídající dosaženému vzdělání, případná apatie a frustrace pramenící z této situace může vyústit v agresivní formy chování. U skupiny mladých Tamilů z vysočiny se v současné době objevuje tenze mezi tradicí a modernitou; konkrétně tradiční etnickou identitou se všemi svými atributy a nově se vyvíjející občanskou identitou ve smyslu rovnosti práv a příležitostí. Nicméně tyto dvě formy identifikace nemusí být nutně v rozporu. Strategie nové elitní skupiny bude založena na akceptování minoritního postavení v rámci majoritní společnosti při současném zachování vlastní etnicity. I za předpokladu, že Tamilové z vysočiny zvolí efektivní metody boje za svou další emancipaci, plná integrace a zrovnoprávnění etnika bude, zejména vzhledem k charakteru kastovního systému, dlouhodobý a velice pozvolný proces.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radek Novotný 958 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radek Novotný 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radek Novotný 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB