velikost textu

Nálezy lidských kosterních pozůstatků na sídlištích mladší a pozdní doby bronzové ve středních Čechách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nálezy lidských kosterních pozůstatků na sídlištích mladší a pozdní doby bronzové ve středních Čechách
Název v angličtině:
Finds of Human Skeletal Remains within Settlements of Early and Late Bronze Age in Central Bohemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Oponenti:
doc. Milan Stloukal, Dr., DrSc.
PhDr., Ing. Lubor Smejtek
Id práce:
25794
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pohřbívání a nakládání s těly zemřelých patří mezi specifické projevy lidské kultury a zkoumání archeologických pramenů funerálního charakteru může významným způsobem rozšířit naše vědomosti o způsobu života a náboženských představách pravěkých populací. Mezi jednu ze základních otázek, které si evropské bádání klade, patří výskyt lidských kosterních pozůstatků a pohřbů v areálech soudobých sídlišť. Jde o jev vyskytující se v mnoha různých formách, který má značné geografické rozšíření a je možné se s ním setkat téměř ve všech etapách pravěkých dějin. Problematika tohoto typu nálezů je značně různorodá a je možné jí sledovat z mnoha úhlů pohledu, které leckdy zároveň slouží jako uměle vytvořená dělící kritéria (například charakter a funkce objektu, forma uložení a kompletnost skeletu, pohlaví a věk zemřelých jedinců, jejich počet v objektu, prezence či absence případné hrobové výbavy nebo identifikace násilných zásahů na kostech). Z důvodů nutnosti evidence vysokého počtu prozkoumaných lokalit a velkého množství získaného materiálu byl ke zpracování v rámci této disertační práce zvolen materiál pocházející z mladší a pozdní doby bronzové, tedy materiál knovízské a štítarské kultury, s geografickým omezením na Středočeský kraj. Je logické, že v případě výběru určitého geografického prostoru je bádání ovlivněno stavem výzkumu na tomto území a také schopnostmi a možnostmi badatele, obsáhnout veškerý dostupný materiál. Mezi základní úkoly práce tak patřilo shromáždění všech dostupných údajů k jednotlivým nálezům a vypracování aktualizovaného soupisu všech nalezišť ve středních Čechách, na kterých se vyskytují lidské kosterní pozůstatky v sídlištních objektech. Tento soupis je předložen v podobě katalogu, který zahrnuje převážně nálezy lidských kosterních pozůstatků v objektech, jejichž primární funkce byla nefunerální.
Abstract v angličtině:
This dissertation aims to provide a survey of periphrastic aspectual constructions in contemporary European Portuguese. The research was initially conducted on periphrastic constructions in the two main Portuguese corpuses, the CETEMPúblico and the Corpus do Portugus, and was then followed by a semantic analysis. The main problem, according to the author, consists in the fundamentally different conceptions of aspect and the nature of verbal action in Czech and Portuguese. Given that the grammatical category of aspect has different contents in Czech and Portuguese, it is preferable to use the term aspectuality as a three-layer system of interacting categories of aspect, telicity, and the nature of verbal action. If the traditional Slavic aspect is to be expressed in Portuguese by other means at various levels of construction, Czech lacks a way to render the variety of meanings of Portuguese periphrastic constructions that represent the different categories of the nature of verbal action (Aktionsart). In the dissertation, aspectuality in Portuguese is considered a system of mutually correlated categories – aspect, the nature of verbal action, and the lexical semantics of the verb. In Portuguese, the category of the nature of verbal action employs specific means that can be separated from morphological means rendering aspect (the perfectivity–imperfectivity opposition). Periphrastic constructions are the most frequent expressive means. From the perspective of function, one may distinguish verbal periphrases as constructions expressing time, modality, and aspect. The dissertation deals only with aspectual periphrases (phasic aspect or phasic meaning). The author here understands periphrastic constructions as being combinations of a verb and a nonfinite verb form or combinations of a verb and a noun.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D. 4.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D. 21.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Milan Stloukal, Dr., DrSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr., Ing. Lubor Smejtek 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 94 kB