velikost textu

Primát politiky podle Aristotela a Hannah Arendtové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Primát politiky podle Aristotela a Hannah Arendtové
Název v angličtině:
The Primacy of Politics according to Aristotle and Hannah Arendt
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Evžen Martínek, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeněk Pinc, CSc.
PhDr. Mgr. Marek Hrubec, Dr., Ph.D.
Id práce:
25792
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Politologie (XPOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce Primát politiky podle Aristotela a Hannah Arendtové Mgr. Evžen M a r t í n e k Abstrakt Práce provádí výklad pojetí primátu politiky v myšlení Aristotela a Hannah Arendtové na základě rozboru příslušných pasáží Politiky, Etiky Níkomachovy, The Human Condition a Between Past and Future s přihlédnutím k dalším relevantním textům obou autorů. Smyslem práce je prozkoumat, jak dalece je Aristotelovo stanovisko v této otázce blízké vůči postoji Hannah Arendtové, která se na mnoha místech na Aristotela odkazuje a bývá někdy označována za aristotelovskou myslitelku. U obou autorů je vyložen ontologicko- antropologický rozvrh, na jehož základě je založena jejich koncepce primátu politiky. V případě Aristotela se ukáže pro tento úkol jako nepominutelné eudaimonistické východisko jeho etické a politické nauky. Arendtová se pokusí překročit antropologický horizont konceptu politiky a uchopit ji na základě existencialistického porozumění lidskosti. Summary The work provides explanation of the primacy of politics in Aristotle’s and Hannah Arendt’s thoughts. It is conducted through the analysis of appropriate texts of Politics, the Nicomachean Ethics, The Human Condition and Between Past and Future with consideration of other relevant works of both authors. The aim of the work is to explore how close the Aristotle’s position in this issue is to the Arendt’s attitude, because she often refers to his writings and she is sometimes said to be an aristotelic thinker. Their conception of the primacy of politics is based on an ontological and anthropological plan that is explained. It was seemed that for the task of this work, the Aristotle’s eudaimonistic framework of his ethics and politics cannot be left aside. In the case of Arendt, it has been realized that she tries to overcome the anthropological horizon of the concept of politics and to hold it in the sense of existentialist understanding of the humanness.
Abstract v angličtině:
Disertační práce Primát politiky podle Aristotela a Hannah Arendtové Mgr. Evžen M a r t í n e k Abstrakt Práce provádí výklad pojetí primátu politiky v myšlení Aristotela a Hannah Arendtové na základě rozboru příslušných pasáží Politiky, Etiky Níkomachovy, The Human Condition a Between Past and Future s přihlédnutím k dalším relevantním textům obou autorů. Smyslem práce je prozkoumat, jak dalece je Aristotelovo stanovisko v této otázce blízké vůči postoji Hannah Arendtové, která se na mnoha místech na Aristotela odkazuje a bývá někdy označována za aristotelovskou myslitelku. U obou autorů je vyložen ontologicko- antropologický rozvrh, na jehož základě je založena jejich koncepce primátu politiky. V případě Aristotela se ukáže pro tento úkol jako nepominutelné eudaimonistické východisko jeho etické a politické nauky. Arendtová se pokusí překročit antropologický horizont konceptu politiky a uchopit ji na základě existencialistického porozumění lidskosti. Summary The work provides explanation of the primacy of politics in Aristotle’s and Hannah Arendt’s thoughts. It is conducted through the analysis of appropriate texts of Politics, the Nicomachean Ethics, The Human Condition and Between Past and Future with consideration of other relevant works of both authors. The aim of the work is to explore how close the Aristotle’s position in this issue is to the Arendt’s attitude, because she often refers to his writings and she is sometimes said to be an aristotelic thinker. Their conception of the primacy of politics is based on an ontological and anthropological plan that is explained. It was seemed that for the task of this work, the Aristotle’s eudaimonistic framework of his ethics and politics cannot be left aside. In the case of Arendt, it has been realized that she tries to overcome the anthropological horizon of the concept of politics and to hold it in the sense of existentialist understanding of the humanness.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Evžen Martínek, Ph.D. 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Evžen Martínek, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Evžen Martínek, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Pinc, CSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Marek Hrubec, Dr., Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 48 kB