velikost textu

Sociální demokracie v meziválečném Československu - osobnosti, ideje, trendy 1920 - 1937

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální demokracie v meziválečném Československu - osobnosti, ideje, trendy 1920 - 1937
Název v angličtině:
Social Democracy in Interwar Czechoslovakia - Figures, Ideas, Trends 1920 - 1937
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jiří Noha, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Id práce:
25785
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Následující práce se věnuje československé sociální demokracii mezi válkami (1920 – 1937), zkoumá její podobu, organizační uspořádání, programatické priority, a zejména, jak se politické a ekonomické představy sociální demokracie odrazily v reakci na nápor světové hospodářské krize. Práce upozorňuje na odlišná stanoviska představitelů vedoucí garnitury strany (Antonína Hampla ad.) a mladší stranické generace, např. Václava Patzaka nebo Jaroslava Čecháčka, přičemž se snaží přiblížit podstatu těchto diferencí. Dále práce analyzuje postavení sociální demokracie v rámci politického systému meziválečného Československa, všímá si střetů s komunistickou stranou a popisuje činnost sociálně demokratických ministrů v koaličních vládách, především třicátých let. Na závěr práce vysvětluje úzké sepětí strany s první Československou republikou, nejenom formální, nýbrž i hodnotové. československá sociální demokracie, první Československá republika, politické a ekonomické programy, politický systém, komunismus, planismus
Abstract v angličtině:
The thesis on the Czechoslovak Social Democratic Labour Party in the interwar years (1920 – 1937) describes the organizational structure of the party, a political programme and the impact of this political and economical programme on the party’s behaviour during the years of the world economic crisis. The thesis points out the differences between the two generations of the party and their leaders namely Antonín Hampl and Václav Patzak or Jaroslav Čecháček and examines the conceptions of these factions. Afterwards the thesis analyzes the position of the party in the czechoslovak political system between the wars, the competiton with the communist party and the activity of the party’s ministers in their offices (particularly in the 1930‘s). Finally the thesis provides an explanation for the close party‘s connection with the first Czechoslovak republic and concludes the party’s indentity was based on the same values. czechoslovak social democracy, the First Czechoslovak Republic, political and economic programmes, political system, communism, planism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiří Noha, Ph.D. 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jiří Noha, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jiří Noha, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB