velikost textu

Věčné jinošství Jiřího Karáska ze Lvovic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věčné jinošství Jiřího Karáska ze Lvovic
Název v angličtině:
The Eternal Boyhood of Jiří Karásek ze Lvovic
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Karel Kolařík, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Oponenti:
M.A. Roar Lishaugen, Ph.D.
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Id práce:
25764
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
česká literatura, dekadence, symbolismus, fin de siècle, Jiří Karásek ze Lvovic, Jan Preisler, Julius Zeyer, jinoch, jinošství, životní styl, krize, stylizace, interiér, estetismus, dandysmus, literární kritika, literární poetika, korespondence, vzpomínky
Klíčová slova v angličtině:
Czech literature, decadence, symbolism, youth, fin de siècle, Jiří Karásek ze Lvovic, Jan Preisler, Julius Zeyer, boyhood, lifestyle, crisis, stylization, interior, aestheticism, dandyism, criticism, poetics, correspondence, memories
Abstrakt:
Abstrakt Cílem disertační práce je přiblížit život a dílo Jiřího Karáska ze Lvovic prostřednictvím rozboru jeho životního stylu, tj. způsobu, jakým organizoval svůj život, estetizoval jej a individualizoval. Karásek se dlouhodobě snažil formovat svou existenci – v souladu s inspirativními pojetími soudobých i předcházejících myslitelů a umělců (mj. Oscar Wilde, Walter Pater, Maurice Maeterlinck) – jako umělecké dílo. Zdůrazňoval jeho integritu a orientaci ke kráse. Ve shodě se svým estetickým zaměřením (a uměleckým dílem) podmiňoval krásu smutkem a bolestí a snažil se i v obrazu svého života zdůraznit melancholickou krásu, jednotu v nejednotě. Za tím účelem pak akcentoval především rozkladné, krizové prvky a navozoval dojem neúspěšného, sebezničujícího úsilí dosáhnout vysokého životního ideálu, což odpovídalo jeho tragickému pojetí umělce, obětujícího se vlastnímu dílu. Karáskovu životnímu stylu se přibližuji prostřednictvím pojmů jinocha a (věčného) jinošství, jichž Karásek ve svém díle využil jako symbolů bolestně krásné krizové existence. Jinocha v souladu s jeho romantickým a symbolistním výkladem charakterizuji jako postavu vymezující se vůči skutečnosti (dobovým pravdám, zvykům, pravidlům), osamocenou, jedinečnou a snažící se utvořit nový svět – jen ze sebe sama, z vlastní imaginace a touhy. Věčné jinošství je stavem, v němž jedinec není schopen či ochoten podřídit se stávajícím (dospělým) normám, proti nimž staví svou nejednotu (věčnou krizi) jako alternativu, která mu umožňuje důsledněji uplatňovat a rozvíjet vlastní jedinečnost a poskytuje mu větší množství možností při konstruování vlastního života. V první části práce jsou podrobně (a v širším kontextu) rozebrány pojmy jinocha a jinošství jako estetické fenomény. Představuji různá umělecká a kulturní pojetí jinošství, která se významně uplatňovala při jeho estetické výstavbě (např. jinoch Karla Hynka Máchy či Jana Preislera nebo starořecké jinošství). Novost a vůli k tvorbě vlastních světů, odvíjející se od krizového prožívání, pak představuji na příkladu dekadentního symbolismu. Následně pak rozebírám klíčové krizové aspekty Karáskova životního stylu (minulost, přátelství a umění). Ve druhé části práce pak představuji Karáskův estetismus v souvislosti s předcházejícími i soudobými estetickými přístupy a podrobněji jej popisuji. Analyzuji například Karáskovy tematizace koncepcí krásného života (a jejich krachů), jeho korespondenční styl a způsob, jakým transformoval svůj život a minulost ve svém vyprávění a memoárových textech. Souběžně reflektuji také Karáskovo literární dílo. Například v souvislosti s charakteristikami dekadentního symbolismu a věčného jinošství pojednávám o vybraných aspektech jeho básnické poetiky, sleduji tematizaci jinošství v jeho díle, představuji jeho literární kritiku či rozebírám jeho autobiograficky laděný román Ztracený ráj. Své pojednání zasazuji do širšího uměleckého a kulturního kontextu a podkládám podrobným studiem Karáskova literárního díla a životopisu. Zohledňuji variantnost jeho děl i výroků a mnohdy vycházím z dosud nepublikovaných a nereflektovaných archivních materiálů. Klíčová slova: česká literatura, dekadence, symbolismus, fin de siècle, Jiří Karásek ze Lvovic, Jan Preisler, Julius Zeyer, jinoch, jinošství, životní styl, krize, stylizace, interiér, estetismus, dandysmus, literární kritika, literární poetika, korespondence, vzpomínky.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis attempts to describe the life and work of Jiří Karásek ze Lvovic through an analysis of his lifestyle, i.e. the way in which he organized, embellished and individualized his life. Karásek sought to shape his existence as an artwork, in accordance with the inspirational concepts of the contemporary and antecedent thinkers and artists (e.g. Oscar Wilde, Walter Pater and Maurice Maeterlinck). He accented its integrity and orientation towards beauty. In accord with his aesthetic vision (and his literary work) Karásek conditioned beauty with sadness and pain and attempted to emphasize melancholic beauty, unity in disunion. For that purpose he would accentuate particularly the disintegrative, critical elements, evoking the impression of unsuccessful, self-destructive endeavor to reach life’s high ideal. This corresponded with his tragic concept of the artist immolating himself for his Art. I approach Karásek’s lifestyle through the use of the terms youth and (eternal) boyhood, which Karásek himself employed as symbols of mournfully beautiful existence in his literary work. I define a youth – in accordance with the romantic and symbolist interpretation – as a person at odds with reality (contemporary truths, customs and rules), a solitary, unique being, trying to construct a new world – only from his Self, from his imagination and desires. Eternal boyhood is a state, in which the individual is either unable or not willing to conform to the current (adult) norms and confronts them with his dissent and eternal crisis as an alternative, which enables him to invoke and develop his uniqueness more consequently and provides him with more possibilities for constructing his own life. The terms youth and (eternal) boyhood are closely (and in a wider context) analyzed as aesthetic phenomena in the first part of the thesis. I present various artistic and cultural concepts of youth, which have proved relevant in their aesthetic construction (e.g. youths in works by Karel Hynek Mácha or Jan Preisler, the Greek youth). I then focus, on the example of decadent symbolism, on novelty and one’s will – springing from critical experiences – to create one’s own worlds. Consequently I analyze key critical aspects of Karásek’s lifestyle (his past, friendships and art). In the second part of the thesis I focus on Karásek’s aestheticism in connection with both past and contemporary aesthetic attitudes, and describe it in greater detail. For example, I analyze Karásek’s reflections on the notions of beautiful life (and its failure), his epistolary style, and the way in which he was transforming his life and personal history in his narration and memoirs. In parallel I also reflect Karásek’s literary work. I address, for example, selected aspects of his poetry in connection with the characteristics of decadent symbolism and eternal boyhood, I follow the topic of youth in his work, present his literary criticism and analyze his autobiographical novel Ztracený ráj (Paradise Lost). My study is set in a wider artistic and cultural context and supported by detailed research of Karásek’s literary work and biography. I also take into account variants of his works and utterances, and often make use of previously unpublished archival materials that have not yet been reflected upon. Key words : Czech literature, decadence, symbolism, youth, fin de siècle, Jiří Karásek ze Lvovic, Jan Preisler, Julius Zeyer, boyhood, lifestyle, crisis, stylization, interior, aestheticism, dandyism, criticism, poetics, correspondence, memories.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Karel Kolařík, Ph.D. 2.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Karel Kolařík, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Karel Kolařík, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Karel Kolařík, Ph.D. 251 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta M.A. Roar Lishaugen, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB