velikost textu

Kulturněhistorický obraz severozápadních Čech a saského Polabí v raném středověku: na příkladě hrnčířství a fortifikačního stavitelství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturněhistorický obraz severozápadních Čech a saského Polabí v raném středověku: na příkladě hrnčířství a fortifikačního stavitelství
Název v angličtině:
Cultural-historic development in the north-western Bohemia and Saxon-Elbe valley in Early Middle Ages: case studies from ceramics production and fortification architecture
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Kotková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Oponenti:
Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D.
Id práce:
25760
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Historické vědy – pravěká a raně středověká archeologie Martina K o t k o v á Kulturněhistorický obraz severozápadních Čech a saského Polabí v raném středověku: na příkladě hrnčířství a fortifikačního stavitelství Cultural-historic development in the north-western Bohemia and Saxon-Elbe valley in Early Middle Ages: case studies from ceramics production and fortification architecture Disertační práce vedoucí práce – Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. 2012 Abstrakt Práce se zabývá možnostmi komparace raně středověkých hmotných pramenů po obou stranách Krušných hor, resp. na území severozápadních Čech a spolkové země Sasko (v saském Polabí). Z hlediska časového vymezení je sledován zejména vývoj v 9. a 10. století. V části, která se věnuje keramice, je kladen důraz na pramennou kritiku a následně interpretaci nově provedených přírodovědných rozborů nádob tzv. zabrušanského keramického okruhu. K detailnímu studiu bylo vybráno celkem 45 střepů této keramiky z 5 saských a 3 českých lokalit. Zjistit původ velmi podobných až uniformních fragmentů pouze na základě morfologicko-typologických znaků není možné. Avšak podle výsledků dosažených přírodovědnými analýzami je možné vydělit zkoumané artefakty do dvou základních skupin, přičemž se až na výjimky výrazně odlišují nálezy z německých a českých lokalit. Můžeme tak více upřesnit kladení otázek ohledně distribučních mechanismů hrnčířského zboží. Prokázána byla lokální výroba zabrušanské keramiky po obou stranách Krušných hor. Na základě tohoto podstatného zjištění bylo možné vyloučit „transfer výrobků“, tedy zejména rozšíření keramiky do saského Polabí obchodem ze severozápadních Čech. Toto téma má význam i z obecného metodického hlediska, neboť výsledky chemicko- mineralogických rozborů podstatným způsobem posunují možnosti studia raně středověké keramiky. Druhá část práce je v podstatě bilancí archeologického výzkumu raně středověkých hradišť, a to s důrazem na saské Polabí. Klíčová slova: Raný středověk, severozápadní Čechy, spolková země Sasko – saské Polabí, zabrušanská keramika, distribuce keramiky, přírodovědné analýzy keramiky, hradiště, chronologie
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Historické vědy – pravěká a raně středověká archeologie Martina K o t k o v á Kulturněhistorický obraz severozápadních Čech a saského Polabí v raném středověku: na příkladě hrnčířství a fortifikačního stavitelství Cultural-historic development in the north-western Bohemia and Saxon-Elbe valley in Early Middle Ages: case studies from ceramics production and fortification architecture Disertační práce vedoucí práce – Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. 2012 Abstract The thesis deals with the comparison of early medieval archaeological material from both sides of the Ore Mountains, in north-western Bohemia and Saxony (Saxon Elbe valley) respectively. Main period of interest is from 9th to 10th century. In the part that deals with the early medieval ceramics, the emphasis is put firstly on the evaluation of current state of the art and then on interpretation of new mineralogical- petrographic and geochemical analyses of the ceramics known as the Zabrušany type. For the detailed study there were selected 45 fragments of this ceramic type from 5 Saxon and 3 Bohemian sites. Unfortunately, it is not possible to recover the origin of the vessels, which are quite uniform in their appearance, basing solely on a comparison of their morphological and typological attributes. With the application of natural-scientific analytical methods on selected pottery fragments, however, differences in the mineralogical-petrographic as well as geochemical composition can be detected with a clear reference to the geological environment of their places of origin. Only few pieces among the Saxon finds with north-western Bohemian characteristic features may thus indicate their foreign origin. Therefore we could be more specific in questioning the distribution mechanisms of early medieval pottery. It was possible to rule out the hypothesis of the ”transfer of products” according to which the pottery was distributed from north-western Bohemia. In fact it could be concluded that local ceramic production existed on both sides of the Erzgebirge Mountains. In general this topic is important from the methodological point of view, because, as it was demonstrated, by mineralogical analyses the possibilities of studying the early medieval pottery can be changed substantially. The second part of thesis is essentially a review of archaeological research of the early medieval hillforts, with an emphasis on the Saxon Elbe. Keywords: Early Middle Ages, north-western Bohemia, Free State of Saxony – Saxon Elbe valley, Zabrušany type, ceramic distribution, ceramics analyses, hillforts, chronology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Kotková, Ph.D. 42.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Kotková, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Kotková, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martina Kotková, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB