velikost textu

Ikonografie svatých bojovníků křesťanského východu a západu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ikonografie svatých bojovníků křesťanského východu a západu
Název v angličtině:
The iconography of holy warriors of the Christian East and West
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Marina Hořínková
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D.
PhDr. Jana Hana Hlaváčková
Id práce:
25753
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Skupina svatých vojínů je jednou z nejvíce uctívaných skupin světců ve východním křesťanství. Svatí vojíni byli, podle hagiografické literatury, vojáci římského vojska, kteří uvěřili v Krista a pro svou víru byli umučeni. Díky svému vojenskému postavení, byli tito světci v Byzantské říši uctívaní jako ochránci a spojenci ve válkách, jako patroni válečníků i panovníků a jejich rodů. Kult svatých vojínů však nebyl omezen na Byzanc samotnou, ale byl silný i ve všech zemích, které spadaly pod byzantský vliv. Vzývání svatých vojínů ve válečných konfliktech se omezovalo na poměrně malý počet světců. V modlitbách byli oslovováni především ti nejznámější a nejuctívanější z nich. Zázraky připisované svatým vojínům se týkají nejčastěji sv. Jiří, sv. Demetria, sv. +eodora Stratelata a sv. +eodora Terona. Popisy jejich intervencí v bitvách se v pramenech stávají topoi. Během bojů se vždy daný svatý vojín objevil nečekaně ve zbroji, na bílém koni, dopomohl vojsku k vítězství a poté náhle zmizel. Úcta k byzantským svatým vojínům se na Západ příliš nerozšířila. Výjimkou je však sv. Jiří, jehož kult zažil v západním středoevropském světě až překvapivý rozkvět. Během válečných konfliktů se četné země utíkaly pod jeho ochranu. Zájem o svaté vojíny, či svaté rytíře (jak bývají na Západě častěji nazýváni) souvisí v západních křesťanských zemích se vznikem a rozvojem rytířských myšlenek, i s růstem zájmu o křižácké výpravy v 11. stol. Podobně jako svatí vojíni ve východních křesťanských zemích, se rytířští patroni projevují jako ochránci a spojenci v boji. Silnou úctu ke sv. Jiří měli křižáci. Ti nepochybně přejali jeho vzývání při bitvách od Byzantinců. Přestože ostatní východní svatí vojíni nebyli příliš západními vojsky vzýváni, je velikou zajímavostí skutečnost, že se křižáci při křížových výpravách obraceli též ke sv. +eodorovi, Merkuriovi a Demetriovi. Je zaznamenaná i přímá intervence těchto vojínů v křižáckých bitvách. Legendy o jejich vojenské intervenci zcela odpovídají byzantskému modelu. Vzhledem k tomu, že kult těchto svatých neměl na Západě žádné silnější kořeny, po křižáckých válkách se rychle vytratil. Na rozdíl od byzantských území, byl v západních křesťanských zemích rozšířen kult svatých rytířů, mezi které patřili především sv. Martin, sv. Maritius, sv. Laurentius a 10 000 rytířů.
Abstract v angličtině:
+e holy soldiers are one of the most venerated groups of saints in Eastern Christianity. +ey were, according to hagiographic literature, soldiers of the Roman army who believed in Christ and were martyred for their faith. Because of their military status, these saints were venerated in the Byzantine Empire as guardians and allies in war, as the patron saints of warriors, rulers and their families. +e cult of holy soldiers, however, was not restricted to Byzantium. It was also strong in all the countries that fell under the Byzantine influence. +e invocation of holy soldiers in military conflicts was restricted to a rather small number of saints. +e most famous and venerated of these were addressed in prayer. +e miracles attributed to the holy soldiers most o7en concern SS George, Demetrius, +eodor Stratelat and +eodor Teron. Descriptions of their interventions in battles became topoi in the written sources. During battles, the given holy soldier always appeared unexpectedly in armour, on a white horse, helped the army to victory and then vanished suddenly. Veneration of the Byzantine holy soldiers was not widespread in the West. St George, however, was an exception. His cult enjoyed a surprising popularity in the Western, Central European world. During military conflicts, numerous countries fled under his protection. Interest in the holy soldiers, or holy knights (as they were most o7en called in the West), was connected in the Western Christian states with the emergence and development of chivalrous ideas and with the growing interest in the crusades in the 11th century. Like the holy soldiers in the Eastern Christian countries, the chivalrous patron saints appeared as guardians and allies in battle. +e crusaders had a profound respect for St George. Undoubtedly, they picked up the practice of invoking him in battle from the Byzantines. Although the other Eastern holy soldiers were not o7en invoked by Western armies, it is interesting that the crusaders also turned to SS +eodor, Mercurius and Demetrius. +ere are records of the direct intervention of these soldiers in the battles of the crusaders.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Marina Hořínková 988 kB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Mgr. Marina Hořínková 198.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Marina Hořínková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Marina Hořínková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 341 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D. 2.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Hana Hlaváčková 811 kB