velikost textu

Současná pověst a fáma v České republice. Vznik, geneze a sociální a kulturní funkce domácího urbánního folkloru v mezinárodním kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současná pověst a fáma v České republice. Vznik, geneze a sociální a kulturní funkce domácího urbánního folkloru v mezinárodním kontextu
Název v angličtině:
Contemporary legend and rumor in the Czech Republic. Origin, genesis and social and cultural function of domestic urban folklore in international context
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Oponenti:
PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.
PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.
Id práce:
25749
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
slovesná folkloristika; prozaický folklor; současný folklor; současná pověst; fáma
Klíčová slova v angličtině:
literary folkloristics; prosaic folklore; contemporary folklore; contemporary legend; rumour
Abstrakt:
ABSTRAKT disertační práce Současná pověst a fáma v České republice. Vznik, geneze a sociální a kulturní funkce domácího urbánního folkloru v mezinárodním kontextu Petr Janeček Prezentovaná práce se zabývá problematikou povahy, vzniku, geneze, a sociální a kulturní funkce specifického typu prozaických folklorních vyprávění tradovaných v současném ústním i neorálním podání na území České republiky. V centru pozornosti práce jsou realistická vyprávění s primárně informační a zábavní funkcí, která jsou svými vypravěči obvykle prezentována jako minimálně potenciálně skutečná výpověď nebo zpráva o aktuálních, reálně proběhnuvších událostech lokálního i celospolečenského významu, ale jejichž varianty, verze a redakce zároveň kolují v širším geografickém i časovém horizontu, která mezinárodní folkloristika uchopuje pomocí konceptů folklorních žánrů „současné pověsti“ a „fámy“. Po přehledu a kritické analýze dějin mezinárodního výzkumu těchto dvou žánrových konceptů, jejich dosavadního terminologického vymezení a žánrové (formální i tematické) charakteristiky v internacionální i domácí folkloristice je analyzován vztah těchto žánrů k příbuzným aktuálním folklorním formám, a to především klepům, konspiračním teoriím, anekdotám a humorkám, numinózním pověstem, a dětskému prozaickému folkloru. Následná pozornost je věnována sociální a kulturní funkci současných pověstí a fám, včetně jejich vztahu k projevům soudobé populární, mediální a umělecké kultury. Závěrečná část studie se pak na základě rozboru domácího folklorního materiálu o 668 textech, nasbíraného v rámci longitudinálního folkloristického terénního sběru provedeného autorem práce v letech 2004-2011 a publikovaného v trojici monografických komentovaných edic, snaží o aplikaci výše uvedených otázek na konkrétní domácí folklorní materiál. Nasbírané současné pověsti a fámy analyzuje na příkladu trojice případových studií všímajících si jejich nejvýraznějších tematických komplexů, zařazuje do typologického tematického katalogu amerického folkloristy Jana Harolda Brunvanda, a definuje tak jak základní kontury jejich potenciálních lokálních specifik, tak především jejich vztah k zahraničnímu, mezinárodnímu a globálnímu folklornímu repertoáru. klíčová slova: slovesná folkloristika; prozaický folklor; současný folklor; současná pověst; fáma
Abstract v angličtině:
ABSTRACT (English) Ph.D. Thesis Contemporary Legend and Rumour in the Czech Republic. Origin, Genesis and Social and Cultural Function of Domestic Urban Folklore in International Context Petr Janeček Presented study analyzes character, origin, genesis and social and cultural functions of specific type of prosaic oral narratives transmitted in contemporary oral and non-oral tradition on territory of the Czech Republic. Main attention is given to realistic narratives with primary informative and entertaining function, which are usually presented by their tellers as at least potentially real story or information about actual, genuine happenings of both local and social importance, but whose variants, versions and editions simultaneously circulate over wider geographical and temporary horizon. Because of that, these narratives are labelled by international folkloristics as folklore genres of „contemporary legend“ and „rumour“. After overview and critical analysis of history of international studies of these two genre concepts, their terminology and genre (both formal and thematic) characteristics in international and Czech folkloristics are presented, as well as relationship of these genres to similar contemporary folklore forms, especially gossip, conspiracy theories, anecdotes and jokes, demonological legends, and children´s prosaic folklore. Next, attention is given to social and cultural function of contemporary legends and rumours, including their connection to manifestations of contemporary popular, medial and artificial culture. Final part of the study is based on analysis of Czech folklore material of 668 texts, collected during long-term folkloristic fieldwork made by the author in 2004-2011 and published in three monographical commented editions, which tries to apply abovementioned issues to these specific local folklore narratives. Collected contemporary legends and rumours are analyzed in three case studies based on their most prominent themes and motives, and incorporated to updated typological thematical catalogue by American folklorist Jan Harold Brunvand. The main outlines of both their potential local specific features and their connection to foreign, international and global folklore repertoire are thus presented and interpreted. key words: literary folkloristics; prosaic folklore; contemporary folklore; contemporary legend; rumour
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 134 kB