velikost textu

Příspěvky k poznání osídlení Čech v pozdní době římské a době stěhování národů. Současný stav bádání - otázky a problémy - perspektivy výzkumu - hodnocení z hlediska nadregionálních vztahů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příspěvky k poznání osídlení Čech v pozdní době římské a době stěhování národů. Současný stav bádání - otázky a problémy - perspektivy výzkumu - hodnocení z hlediska nadregionálních vztahů
Název v angličtině:
Contributions the understanding of the settlement structure in Bohemia during the Late Roman Period and the Migration Period. Contemporary stage of knowledge - questions and problems - evalution based on interregional relations
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc.
PhDr. Vladimír Varsik, CSc.
Id práce:
25746
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Následující práce je věnována světu ivých i mrtvých „všech slavných rodů, prvních i posledních potomků Heimdallových“, kteří za dob velikého stěhování národů obývali eskou kotlinu. Pro které byla tato krajina sídlem, zdrojem obivy, domovem a hrobem nebo jen doasným útoińtěm před odchodem do ciziny. Tato práce navazuje na úsilí celé řady předchozích badatelských generací, a stoje tak na ramenou obrů, nepředstavuje nic jiného ne drobný mezilánek v pokroku poznání událostí minulých. Doba stěhování národů představuje z historického hlediska specifický úsek, který je naprostým zvratem z hlediska struktury osídlení celého kontinentu, kdy tyto struktury celých regionů buď zcela zanikají, nebo dochází k jejich radikální transformaci, oblast eské kotliny nevyjímaje. Charakteristické pro tento asový úsek je, e k těmto změnám nedochází vlivem vnitřního vývoje spolenosti, ale vlivem vnějńího vlivu v podobě hunského impaktu, který měl vliv nejen na historický vývoj celého evropského kontinentu. Příchod Hunů do Evropy, jak jej líí například Ammianus Marcellinus (31, 4), byl pověstným troubením Gjallarhornu, apokalipsou podobenství ragnaröku, a vyvolal masové dominové migrace celých populací západním směrem a zavál ást středoevropských Svébů a Vandalů a na samotný konec tehdy známého světa. Uvedl zároveň do pohybu řadu negativních procesů, jejich obětí se stalo Západořímské impérium, krizi se ovńem nevyhnula ani ta ást barbarika, která byla hunskému vlivu bezprostředně vystavena. Zároveň dochází ke zřícení dřívějńích mostů i limitů mezi dvěma dříve civilizaně odlińnými světy impéria a barbarika. Postupné stírání rozdílů stojí i u kořenů nové Evropy. Transformaní procesy se nevyhnuly ani eské kotlině. Úelem této práce je ptáti se, jakým způsobem se odráejí v sídelní struktuře na nańem území, jak přispívá pokrok bádání v zahranií k rekapitulaci nańich starých poznatků a jak doplňují celkovou mozaiku poznatky nové. Zda je moné definovat sídelní areály, které komponenty jsou pro urení struktury osídlení rozhodující a zda je moné zkoumat dynamiku jejich vývoje v ase a prostoru. Jakým způsobem můeme sledovat jejich zánik, zda lze pozorovat obecné principy a jak definování zánikových horizontů ovlivňuje torzovitost poznatků archeologických výzkumů.
Abstract v angličtině:
Broader revue of the problem of the settlement structure of the Czech basin in the Late Roman and Migration period raises a number of observations based on different methodologies and the angles of the view by which the issue can be seen the research on this period. In principle, these circuits can be divided into several thematic groups: 1) Topography of the settlements and grave grounds, 2) the chronological aspects of the settlements, 3) cultural development and inter-regional relations, 4) issues of cultural and biological continuity and discontinuity, 5) a description and determination of the finds, 6) the methodological problems of the settlements and grave grounds research, 7) application of natural sciences, 8) the problem of the economic base and economic strategies, 9) research of the technological features. This paper tried to concentrate the various aspects of settlement structure development with a much-needed comparison with similar situations in the neighboring areas of the wider Central Europe. In a broader geographic distributed phenomena, such as the presence of barbarian foederati in the Roman army or in the case of migrant populations of Central Europe by 405/406 A.D., was clearly necessary the European interference. All these questions this work does not answer in the same level, which is influenced by the amount and quality of knowledge entrants in the analysis, and of course the angle of view (for example, natural science analyses of the finds and ecofacts, which current absence is a serious problem). The settlement structure of the Late Roman and Migration Period in Europe can be generally divided into three categories: 1) barbarian origin, 2) the provincial nature, 3) imperial character. During the Migration Period in different parts of the continent, we see the blending of both worlds – the Barbaricum and Roman Empire, with a varying intensity based on the different historical circumstances. The most striking examples is the "barbarization" of the former provincial structures. One of the earliest examples is in the sunken ruins of a Roman villa in Wurmlingenu in south-western Germany of early Alamanic period. A very similar situation was recorded indoors of Pretoria of fort Fenépuszta in Pannonia. Somewhat curiously the semi-sunken huts of "ernjachov" character are documented in Visigothic Hispania.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D. 28.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Varsik, CSc. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB