velikost textu

Římsko-germánské vztahy a kontakty ve světle nálezů předmětů římské provenience v Čechách, zvláště TERRY SIGILLATY

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Římsko-germánské vztahy a kontakty ve světle nálezů předmětů římské provenience v Čechách, zvláště TERRY SIGILLATY
Název v angličtině:
Roman-germanic relationship and contacts in roman age in the light of finds from roman provenance in Bohemia, maily TERRA SIGILLATA fings
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Halama, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.
Oponenti:
Lubomira Tyszler, Dr.
doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Id práce:
25741
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Doba římská - Čechy - nálezy terry sigillaty - římsko-germánské vztahy a kontakty
Klíčová slova v angličtině:
Roman period - Bohemia - TERRA SIGILLATA finds - roman-germanic relationship and contacts
Abstrakt:
Studijní obor: Pravěká a raně středověká archeologie Římsko-germánské vztahy a kontakty ve světle nálezů předmětů římské provenience v Čechách, zvláště TERRY SIGILLATY DIZERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Jakub Halama Abstrakt Dizertační práce se zabývá daným tématem především na základě nálezů terry sigillaty v Čechách. V 1. části katalogu (jisté nálezy) je evidováno 103 kusů sigillaty (celkem ale 112 zlomků a celých nádob) z 52 lokalit a ve 2. části (nejisté či nerevidované nálezy) dalších 23- 24 ks z 15 lokalit. V drtivé většině pochází sigillata z germánských sídlišť, které jsou rozprostřeny ve všech hlavních oblastech známého osídlení doby římské, zajímavé jsou doklady z jihozápadních Čech. Z určitelné sigillaty 1.- 3. stol. zaujímá největší podíl zboží z Rheinzabernu (41 %) a ze střední Galie (35,9 %); keramika z Westerndorfu je již zastoupena méně (7,7 %) a nálezy sigillaty z jižní Galie, Trevíru, Heiligenbergu a Pfaffenhofenu jsou ojedinělé. Tato skladba nálezů se nejvíce blíží lokalitám v provincii Norikum. Odtud přicházela sigillata přes jižní Čechy a Moravu, další směr byl z Raetie přes JZ Čechy. Výrobky z 1. – 1. pol. 2. stol. se v Čechách vyskytují velmi málo, největší přísun lze datovat od 2. pol. 2. do konce 1. třetiny až pol. 3. stol. Tvarově převládají reliéfní mísy Drag. 37, více kusy též Drag. 18/31, 31 a 33. Zajímavá zjištění přineslo zpracování pozdní sigillaty 4. - 5. stol. (argonské a severoafrické produkce) – nálezy argonské sigillaty se koncentrují v širší oblasti Pražské kotliny a část lze spojovat s kontexty vinařické kulturní skupiny 5. stol. Detailní analýza výjimečného nálezu celé mísy z Neratovic a jeho kontextů ukazuje spíše na nestandardní přísun v období kolem markomanských válek a nestandardní uložení (hrob?). Zvyk ukládání sigillaty do hrobu je v Čechách cizí, pro ojedinělé případy jsou hledána konkrétní vysvětlení. V hrobech doby stěhování národů a v mladších kontextech měnila sigillata původní funkci (nejčastěji zlomky upraveny na závěsky či jiné předměty). Většina datovatelných sídlištních objektů s nálezem určitelné sigillaty nevykazuje o mnoho mladší dataci než její výroba. K imitacím sigillaty v germánské keramice docházelo, ale je prokazatelná v menší míře než bychom očekávali. V rámci dalších druhů předmětů římské provenience skýtá nejlepší srovnání provinciální spotřební keramika. Většina sledovaných aspektů byla široce porovnávána s dalšími oblastmi barbarika.
Abstract v angličtině:
Jakub Halama – anglický abstrakt dizertace Roman-germanic relationship and contacts in roman age in the light of finds from roman provenance in Bohemia, mainly TERRA SIGILLATA finds Abstract Dissertation thesis in particular are based on terra sigillata finds in Bohemia. In the first part of catalogue (certain finds) there are 103 pieces of terra sigillata from 52 localities (together 112 fragments and whole vessels). And in the second part of the catalogue (unsure or non-filed finds) other 23 – 24 pieces from 15 localities. Generally terra sigillata comes from German settlements, those are spread through all the main settlement areas of the Roman period. Records from the southwest Bohemia are also interesting. Main part from the datable 1st - 3rd century terra sigillata have goods from Rheinzabern (41 %) and from the central Gallia (35,9 %); ceramics from Westerndorf is less represented (7,7 %) and there are only few terra sigillata finds from the south Gallia, Trier, Heiligenberg and Pfaffenhofen. This combination of the finds is approximate to localities in Norikum province. Sigillata of this origin came through south Bohemia and Moravia, other direction went from Raetie through southwest Bohemia. Artifacts from 1st century and 1st half of the 2nd century appears in Bohemia very rare. The largest supply is possible to date from the 2nd half of the 2nd century till first third as half of the 3rd century. The most popular form is relief – bowl Drag. 37, also more fragments Drag. 18/31 and 33. Exploring of the late terra sigillata from 4th - 5th century (Argonic and North African production) brought interesting assignments – Argonic terra sigillata finds are concentrated in wider area of the Prague basin and part of them is possible to put in context with Vinařice cultural group, 5th century. Detailed analysis of exceptional whole bowl find from Neratovice and its contexts shows probably nonstandard supply around the Marcomanic wars period and also nonstandard imposition (grave?). Habit of depositing terra sigillata in the grave is foreign to Bohemia. There are only few individual cases of terra sigillata in the grave and reasons of it are researched individually. In the graves of the Migration period and in more recent contextes terra sigillata changed its original function (most frequent fragments were transformed to pendants or other objects). Most of the datable settlement objects with datable terra sigillata finds don´t appear to be much later than production of terra sigillata. There are imitations of terra sigillata in German ceramics, but provable imitations are less than it was expected. From the other objects of Roman provenience the best comparision provides provincial utility ceramics. Most followed aspects were widely compared with other barbaricum areas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Halama, Ph.D. 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Halama, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Halama, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jakub Halama, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta Lubomira Tyszler, Dr. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 46 kB