velikost textu

Aspects of Linquistic Variability in Tamil Short Fiction

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspects of Linquistic Variability in Tamil Short Fiction
Název v češtině:
Aspekty jazykové variability v tamilské krátké próze
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Vihanová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Filipský, CSc.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Id práce:
25727
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Aspects of Linguistic Variability in Tamil Short Fiction (Aspekty jazykové variability v tamilské krátké próze) Zuzana Vihanová Abstrakt Tato práce zkoumá projevy jazykové variability v současné tamilské krátké próze. Z pohledu učení o příznakovosti se zabývá distribucí, strukturou a funkcí jednotlivých standardních, substandardních a nadstandardních jazykových variant používaných v současné tamilské literatuře. Pozornost je věnována jak individuálním, tak také kolektivním aspektům používání tohoto diglosického jazyka v literatuře. Zdrojem pro analýzu jsou povídky sedmi tamilských autorů rozdílného sociálně dialektového původu. Autoři a jejich texty pocházejí z prostředí bráhmanského, nebráhmanského i dalitského. V rozboru textů Pudumaippittana, jednoho z prvních výrazných autorů krátké prózy v tamilštině, se zaměřuji na historické souvislosti a posuny v používání jazyka. Sleduji posun významové příznakovosti literární a mluvené tamilštiny, uvedení dialektu tirunelvélských pillaijů do literatury a jeho proniknutí do literárního jazyka, jakož i vliv vnějších jazykových zdrojů, angličtiny a sanskrtu, na jazyk jeho textů. V díle rovněž nebráhmanského autora Báskara Šaktiho se zabývám použitím a strukturou mluvené tamilštiny v současné krásné literatuře v její fonetice, morfologii a syntaxi. Rozebírám také funkčně specifické příznakové použití literární tamilštiny, tamilštiny zkombinované s jiným drávidským jazykem – malajálamštinou, a používání anglicizované tamilštiny formálně vzdělaných mluvčích. V rozboru textů tří spisovatelů – Džejakándana, Ambai a Ašókamitrana – věnuji pozornost rozdílné míře dialektové příznakovosti jazyka. Sledovaný bráhmanský dialekt porovnávám v textech autora nebráhmanského původu, jenž používá dialekt primárně k charakterizaci, bráhmanské spisovatelky, která se svým jazykem jako bráhmanka neidentifikuje a bráhmanského spisovatele, který se prostřednictvím jazyka svých textů identifikuje s bráhmanskou komunitou. V analýze jazyka dalitské literatury zdůrazňuji nezbytnost použití alternativních estetických a jazykových paradigmat v textech dalitských autorů. V povídkách Imaijama sleduji úspěšné zachování diglosie při použití jazyka, který zobrazuje životní zkušenost surovosti a násilí opovrhované dalitské komunity. Další z dalitských autorů, Puhal, ve svých povídkách nekonvenčně uplatňuje hovorový, dialektový jazyk bez zachování diglosie. Jeho zdánlivě radikálně inovativní používání jazyka vztahuji k přehlíženým tradičním aspektům jeho jazykového projevu. č klíčová slova Tamilština, povídka, variabilita, diglosie, dialekty, příznakovost
Abstract v angličtině:
Aspects of Linguistic Variability in Tamil Short Fiction (Aspekty jazykové variability v tamilské krátké próze) Zuzana Vihanová Abstract This thesis examines the linguistic variability of contemporary Tamil short fiction. Based on the concept of markedness, it explores the distribution, structure, and function of standard, substandard, and superstandard linguistic varieties used in current Tamil writings. It concentrates on both individual and collective aspects of the use of this diglossic language in literature. The source-base for the analysis are short stories of seven Tamil authors of different social dialectal background. Authors and their texts recruit from the Brahmin, non-Brahmin and Dalit milieu. Historical perspective is brought into attention in the analysis of writings of Pudumaippittan, one of the first distinguished short-story writers. I observe the shift in the semantic markednes of literary and spoken Tamil use in his work, the introduction of the Pillai dialect into literature and its infiltration to the literary language, same as the impact of the outside sources, i.e., English and Sanskrit, on his writing. In the works of another non-Brahmin writer, Baskar Sakti, I examine the use and structure of spoken Tamil in contemporary fiction, as well as the functionally marked varieties he uses – the special use of literary Tamil, Tamil language mixed with another Dravidian language, i.e., Malayalam, and Anglicized Tamil of the educated speakers. In a comparison of three authors' writings – Jeyakandan, Ambai, and Ashokamitran, I pay attention to the differing measures of dialectal markedness in their language. The analyzed Brahmin dialect is compared between the works of an author of a non-Brahmin background who employs it primarily for characterization in his stories, a Brahmin writer who does not identify herself as Brahmin through the language she uses and a Brahmin author who, through his language, identifies himself in his writings with the Brahmin community. The analysis of language in Dalit literature emphasizes the need of alternate aesthetic and linguistic paradigms in the texts of Dalit writers. In the stories of Imaiyam, I observe a successfull preservation of diglossia in a language which corresponds to the experience of brutality and aggression faced by the marginalized and disrespected community. Another Dalit writer, Puhal, exceptionally employs a non-diglossic colloquial language throughout his stories. I relate his seemingly radically innovative use of language to the traditional aspects of his writing. Key words Tamil, short story, variability, diglossia, dialects, markedness
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Vihanová, Ph.D. 704 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Vihanová, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Vihanová, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzana Vihanová, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Filipský, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 43 kB