velikost textu

Překlad jako kulturní fenomén. George Steiner: Po Bábelu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Překlad jako kulturní fenomén. George Steiner: Po Bábelu.
Název v angličtině:
Translation as a Cultural Phenomenon. Geirge Steiner: After Babel.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Id práce:
25721
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
George Steiner; překlad; hermeneutika; recepční etika
Klíčová slova v angličtině:
George Steiner; translation; hermeneutics; ethics of reception
Abstrakt:
Abstrakt: Základem práce je překlad stěžejní knihy Po Bábelu (1975), jejímž autorem je George Steiner. Překlad vyšel v nakladatelství Triáda roku 2010. Studie předkládaná v tomto svazku se dělí na tři části: první se snaží načrtnout obecný portrét George Steinera jako literárního a kulturního kritika, filosofa jazyka a židovského myslitele zabývajícího se důsledky šoa. Druhá část představuje Steinerův myšlenkový svět na základě jeho životního příběhu. Třetí část se pak zabývá Steinerovou poetikou a etikou překladu, přičemž zvláštní pozornost věnuje překladu v koloniálním a postkoloniálním světě. Mapuje sled metaforických obrazů, jejichž prostřednictvím Steiner popisuje překlad a interpretaci vůbec, především metaforu válečnickou a hostitelskou. Dospívá k závěru, že metaforické užití konceptu „překlad“ pro širší pole rozumění, interpretace a kulturní tradice nepřispívá k pochopení překladu ve vlastním slova smyslu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis is based on the translation of a seminal work by George Steiner After Babel (1975), published in Triáda Publishing in 2010. The study presented in this volume is divided into three parts: the first one sketches a general portrait of George Steiner as a literary and cultural critic, language philosopher and a Jewish thinker much of his thought is dedicated to the Shoah. The second part traces Steiners intellectual profile with regards to his life story. The third part introduces Steiner’s poetics and ethics of translation, paying attention especially to the phenomenon of translation in the colonial and postcolonial world. It maps the succession of metaphorical images Steiner uses to pinpoint translation and interpretation in general, especially the metafor of war and of hospitality. It concludes that a metaphorical use of the term „translation“ for the whole field of understanding, interpretation and cultural tradition is not of much help in our apprehension of what translation proper is.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. 411 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB