velikost textu

Duben 1969: anatomie jednoho mocenského zvratu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Duben 1969: anatomie jednoho mocenského zvratu
Název v angličtině:
April 1969: an anatomy of a power reverse
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Oponenti:
Doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc.
Mgr. Jitka Vondrová, Ph.D.
Id práce:
25709
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce analyzuje razantní proměnu politické situace v Československu na jaře 1969, která je v obecném povědomí spojena se zvolením Gustáva Husáka do čela KSČ. Detailně rozebírá okolnosti, které provázely Husákův nástup do nejvyšší stranické funkce. Přibližuje sérii zákulisních jednání, jež volbě nového vůdce předcházely a objasňuje, jakou roli v nich sehrály jednotlivé frakce a vedoucí osobnosti KSČ. Popisuje také úlohu sovětských představitelů a hledá důvody, proč právě Husák byl vybrán do funkce prvního tajemníka. Zahrnuje rovněž domácí i zahraniční ohlasy, které jeho volbu provázely, a dává je do kontextu dobových událostí. V této souvislosti sleduje především postoje a aktivity nejradikálnějších vrstev československé společnosti (odbory, vysokoškolští studenti, tvůrčí inteligence) a rozebírá mocenská opatření, které vedení KSČ využívalo k potlačení jejich odporu. Věnuje pozornost zachycení postupného zostřování normalizační politiky během jara 1969, jejíž aktuální podoba byla spíše odrazem permanentního mocenského boje uvnitř vedení KSČ než výsledkem realizace propracované politické koncepce. Disertační práce vychází nejen z archivních pramenů, pamětí či dobového domácího a zahraničního tisku, ale i z rozhovorů, které badatelé z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky pořídili s účastníky událostí.
Abstract v angličtině:
This thesis aims to analyse the point-blank change of political situation in 1969 spring. These changes have been connected with Husák´s election to the chair office of the Party in general public conscience. In detail, the circumstances accompanying Husák´s arrival to the supreme Party post have been discussed and analysed. Also, a series of backstage talks prior to the elections of the new Party leader have been described, illuminating the parts played by individual Party fractions and CPCz administration leaders. The role of the Soviet representatives has been portrayed, too, along with a search for reasons of why Husák was selected for the position of the Party’s First Secretary. Also, it includes both the domestic reports and those from abroad that accompanied Husák´s election, arranging these into the context of the events of that time. In particular, the approaches and activities of the most radical strata in the Czechoslovak society (i.e. trade unions, university students, and creative intelligentsia) are followed in detail. The thesis analyses the power measures applied by the CPCz administration to suppress their resistance. Due attention has been devoted to the depiction of gradual sharpening of the policy of normalization in the course of 1969 spring. In fact, its appearance was more a reflection of the permanent power struggle inside the CPCz administration than of any realisation of a detailed political concept. This thesis has been founded on archive sources, memoirs an contemporary domestic a foreign press; also, it has profited from interviews with the witnesses of these events acquired by the fellows at Institute of Contemporary History in the Academy of Sciences of the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. 2.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 1.78 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc. 1.59 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jitka Vondrová, Ph.D. 1.48 MB