velikost textu

Ženský prvek v interpretaci hebrejských biblických a pobiblických komentářů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženský prvek v interpretaci hebrejských biblických a pobiblických komentářů
Název v angličtině:
The female element in Hebrew biblical and postbiblical commentaries
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Terezie Dubinová
Školitel:
prof. PhDr. Vladimír Sadek, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Konzultant:
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Id práce:
25708
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT DISERTAČNÍ PRÁCE V úvodu (str. 7-8) formulujeme cíle práce: informovat o procesu přeměny uvnitř judaismu, konkrétně přeměny interpretace ženy a ženského prvku v zásadním dokumentu judaismu- Tanachu, poukázat na začlenění této přeměny do širšího procesu transformace ženského prvku v universálním Vědomí a následně ve vědě (feministická teologie a biblistika) a v reálném každodenním životě dnešních lidí, a zároveň k této přeměně přispět. V části I. "Metodologie" (str. 9-28) se stručně zabýváme feministickou metodologií, tj. přístupem feministických vědkyň, biblistek, historiček, literárních teoretiček, atd., k textu hebrejské Bible (Tanachu), jejich východisky, předpoklady a kritikou. Rabínské metodologii se nevěnujeme, neboť jsme tak činili v práci diplomové. Zabýváme se zde definicí termínu "patriarchát", neboť tento termín budeme v práci často používat. V kapitole "Židovský feminismus" (str. 20-24) na příkladu dvou významných židovských feministických vědkyň Judith Plaskow a Blu Greenberg charakterizujeme různý přístup usilující o změnu judaismu, jeho učení a náboženského práva. Na závěr části !.formulujeme vlastní "badatelská hlediska" (termín Arm Belford Ulanov) a uvádíme technické poznámky. Část II. "Interpretace biblických postav a příběhů" (str. 29-268) je stěžejní částí práce. V jednadvaceti kapitolách se postupně seznamujeme s ženskými biblickými postavami a sledujeme interpretaci jejich osudů v tradičních rabínských komentářích (midraš "Berešit Rabba", rabi Šlomo Jicchak- tj. 11./12.st.Francie, středověká kompilace midrašů "Ceena u- reena" rabi Jicchaka Aškenaziho, moderní kompilace komentářů vydávané brooklynskými ortodoxními Židy v nakladatelství ,,Mesorah Publications") a v moderních feministických komentářích autorek různého náboženského a duchovního zázemí Gudaismus, křesťanství, spiritualita Bohyně, nadkonfesijní akademický přístup). Cílem srovnání je zachytit změnu, ke které dochází, když do procesu interpretace normotvorných náboženských textů odrážejících patriarchální sociální skutečnost vstupují ženy jako interpretky (což, jak známo, jim náboženství judaismu i křesťanství neumožňovala po dva tisíce let). Tématem kapitol jsou tyto bibl.postavy a knihy: Adam a Lilit - Chawa Rišona, Adam a Eva, Pramatky: Sára, Rebeka, Ráchel a Lea, Dina, Támar- Judova snacha, Mojžíšovy ženy: porodní báby, matka, sestra a egyptská princezna, Cipora, Mirjam, Kozbi, Dcery Selofchadovy, Rachab, Debora a Jáel, Jiftáchova dcera, Chana, Davidovy ženy: Abigajil, Míchal a Batšeba, Támar- Davidova dcera, Rút, Ester, Píseň písní, Přísloví, Proroci. V části III. "Ženské Božství v Bibli a dnes" (str. 269-293) se věnujeme sílícímu pohybu znovuzrození ženského Božství, jak se projevuje (nejen) ve feministické teologii a biblistice, především pod vlivem archeologie, etnologie, mytologie a jiných vědeckých oborů. Stále více biblistů poukazuje na biblické zprávy o uctívání bohyně Ašery jako družky boha JHWH, o uctívání "královny nebes" či Aštoret, na zprávy o rovnoprávném zapojení žen do náboženského života. Vznikají teorie historické, náboženské, kulturní a sociální změny, které si všímají přenosu důrazu ze ženského na mužské Božství v patriarchálních společnostech a jeho dopadu na každodenní život a sociální postavení žen. Mnohé feministické kritičky upozorňují na skutečnost, že žena je svými životními zkušenostmi (menstruace, těhotenství, porod, kojení, specifické prožívání sexuality) bytostí pevně zakořeněnou ve své tělesnosti. Jestliže je tato tělesnost znevažována a hodnocena jako negativní, dochází k rozbití ženského duchovního vědomí, ke sníženému sebehodnocení, sebevnímání a sebepochopení žen. V současné době dochází ke znovuzrození ženského principu Božství, k léčení ran, jež ženám patriarchát uštědřil, ke změně přístupu k hodnotám považovaným za "mužské" a "ženské". V judaismu je odrazem této snahy vyzdvižení konceptu Šechíny - podle kabaly ženské složky Boha, a včleňování tohoto konceptu do stávající liturgie i nově vznikajících rituálů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In the Introduction (pgs.7-8) the following aims ofthe work are formulated: - to inform about the process of the change inside Judaism, especially the changing interpretation of woman and female element in the essential document of Judaism- Tanach, - to refer to involving this change into the wider proces s of the female element transformation in the universa! Conscience and consequently in the science (feminist theology, Bible Studies) and real everyday life of contemporary people, - and to contribute to that change at the same time. Part I. Methodology (pgs. 9-28) briefly deals with the feministic methodology, i.e.approach of feminist scientists, biblists, historians, literary theorists to the text of the Hebrew Bible (Tanach), their conclusions, premises and criticism. Rabbinical methodology is not dealt here, because this has been done in the diploma work. We are dealing with the definition of the term patriarchy as it will be often used in this thesis. The chapter The Jewish Feminism (pgs. 20-24) characterizes different attitude seeking the change of Judaism, its doctrine and religious law, based on the example of two important Jewish feminist scientists, Judith Plaskow and Blu Greenberg. The Part I ends with formulating our own research views (Ann Belford Ulanov' s term) and giving several technical notes.Part II. The Biblical Characters And Stories Interpretation (pgs. 29-268) is the main part of the work. In twenty-one chapters we successively acquaint with the female Biblical characters and follow their fate interpretation in the traditional rabbinical comments (midrash Bereshit Rabba, rabbi Shlomo Yizhak- i.e.llth/12th century France, a medieval midrash compilation Ceena u-reena from rabbi Yizhak Ashkenazy, a modem comments compilation published by the Brroklyn orthodox Jews in the Mesorah Publications publishing house) and in the modem feministic comments coming from authors of different religious and spiritual background (Judaism, Christianity, Goddess spirituality, over-denominational academic approach). This comparison aims to catch the change which appears, when women as interpreters enter the process of interpreting the standard-making religious texts which reflex the patriarcha! social reality (which the religions of Judaism and Christianity did not enable them for two thousand years). The topics of the chapters are the following Biblical characters and books: Adam and Lilith, Adam and Eve, Matriarchs: Sarah, Rebecca, Rachel and Lea, Dina, Tamar -Judah's daughter- in-law, Moses' women: midwives, motheřr, sister and Egyptian princess, Cipora, Miriam, Kozbi, Selofchaďs daughters, Rachab, Deborah and Jael, Jiftah's daughter, Chana, Daviďs wives: Abigail, Michal and Bathsheva, Tamar - Daviď s daughter, Ruth, Esther, Song of Songs, Proverbs, the Prophets. Part III Female Divinity in the Bible and Today (pgs. 269- 293) describes strenghtening movement of the female Goddess rebirth, as it displays (not only) in the feminist theology and the Bible Studies, esp. under the influence of archaeology, ethnology, mythology and other scientific branches. More and more biblists point out the biblical reports about worshipping the Ashera goddess as a companion of the god JHWH, about worshipping the Queen of Heaven or Ashtoret, reports about women' s equal involving in religious life. There are historical theories, religious, cultural and social changes which notice the emphasis movement from female to male divinity and its impact on everyday life and social position of women. Many feminist critics wam about the fact, that women' s life experience (menstruation, pregnancy, delivery, nursing, specific enjoyment of sexuality) make her a being strongly rooted in her corporality. And if this corporality is devaluated and regarded as negative, it breaks the female spiritual conscience and decreases the self- evaluation, self-perception and self-understanding ofwomen. Nowadays, the female principle of Divinity is being rebom, the women's wounds caused by patriarchy are being healed and the attitude to male and female values is changing. In Judaism, this effort results in highlighting the kabbalistic conception of Shekhina, female part of God, and incorporating this conception into current liturgy and newly-emerging rituals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Terezie Dubinová 18.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Terezie Dubinová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Terezie Dubinová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vladimír Sadek, CSc. 1.82 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. 1.68 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. 951 kB