velikost textu

Das Sprachmanagement in groβen multinationalen Unternehmen deutscher Herkunft in der Tschechischen Republik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Das Sprachmanagement in groβen multinationalen Unternehmen deutscher Herkunft in der Tschechischen Republik
Název v češtině:
Jazykový management ve velkých nadnárodních podnicích německého původu v České republice
Název v angličtině:
The Language management in big multinational companies of German origin in the Czech Republik
Typ:
Disertační práce
Autor:
Oliver Engelhardt, M.A., Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Oponenti:
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.
prof. Marek Nekula
Id práce:
25707
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná lingvistika (XOBL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Abstrakt:
Abstrakt Nadnárodní podniky německého původu v České republice pracují minimálně ve tří jazycích (česky, anglicky a německy) a to z důvodů mezinárodní povahy pracovního kolektivu a hospodářské činnosti. Tato práce vychází z etnografických dat několika podniků tohoto typu, získaných díky kvalitativním metodám (především interview a zúčastněné pozorování). K metodologickému rámci patří konverzační analýza a analýza diskurzu. Aplikací teorie jazykového managementu (Neustupný, Jernudd, Nekvapil) je empiricky zkoumána jazyková situace dvou firem. Vzhledem k makrosociální rovině (organizovaný management) vykonávají firmy management vícejazyčnosti: předmětem jazykové politiky je tedy institucionální vícejazyčnost anebo zřízení pozice určitých jazyků a zásad pro jejich použití. Na mikrosociální rovině vykonávají jednotliví pracovníci jazykový management využitím určitých komunikačních strategií. Tato studie popisuje emickou perspektivu zaměstnanců, kteří diskurzem o mnohojazyčnosti konstruují identitu firmy a zároveň vlastní identitu. Zvláštní pozornost je věnována překladatelům a tlumočníkům, kteří mají vzhledem k jazykovému managementu a k národním a odborným identitám ve firmách specifickou roli.
Abstract v angličtině:
Abstract Given the international character of their staff and economic operations in general, multinational companies of German origin in the Czech Republic work in at least three languages: Czech, English and German. This thesis is based on ethnographic data from companies of this type, gathered using qualitative methods, primarily interviews and participant observation. Applying Language Management Theory (Neustupný, Jernudd, Nekvapil) the language situation of two particular companies is explored. With respect to the macro-social level (organized management) the companies conduct multilingualism management, in which the object of their language policy is institutional multilingualism, or the establishment of the position of certain languages and the guidelines for their use. On the micro-social level, the individual staff members conduct language management by applying certain communicative strategies. This study describes the emic perspective of the employees, who in their discourse on multilingualism construct identities, both their own individual identities and those of the company. Particular attention is devoted to the translators and interpreters, whose position is a specific one in respect of the language management and due to the national and professional identities in the companies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Oliver Manfred Engelhardt, M.A., Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Oliver Manfred Engelhardt, M.A., Ph.D. 594 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Oliver Manfred Engelhardt, M.A., Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Oliver Manfred Engelhardt, M.A., Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. 10 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Kaderka, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Marek Nekula 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 105 kB