velikost textu

Sovětská civilizace. Fenomén SSSR v reflexi soudobé ruské sociologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sovětská civilizace. Fenomén SSSR v reflexi soudobé ruské sociologie
Název v angličtině:
Soviet civilization. The Phenomenon of the USSR in reflection of the contemporary Russian Sociology
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zdeněk Bělonožník, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
Oponenti:
PhDr. Martin Kubát
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Id práce:
25701
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem předkládané práce je představit specifickou diskuzi soudobé ruské historické a společenské vědy o fenoménu SSSR a jeho postavení v rámci ruských dějin. Podrobně jsou zde rozebrány koncepce tří současných ruských autorů, kteří se v různé míře a z různých pozic vyjadřují k jednotlivým etapám sovětských dějin, otázkám příčin a podmínek vzniku SSSR, jeho vnitřní dynamiky, principů fungování sovětské společnosti a vztahu SSSR k Západu a třetímu světu. Problém kontinuity ruských dějin a vztah mezi ruskou tradicí a modernitou představují pak obecnější témata, která dílčí úvahy tří uvedených autorů o SSSR/Rusku prostupují. Představené koncepce ilustrují vnitřní různorodost postsovětské ruské diskuze, současně však odkazují k některým jednotícím liniím, jež názorovou partikularitu dovolují překlenout zobecňujícím pojetím „ruský pohled“. Jednou z takových linií je vymezení Ruska/SSSR vůči Západu, které tradičně představuje bezpodmínečně nutný element v jakékoliv ruské diskuzi o identitě země. Předkladatel práce se pokouší ukázat, že idealizovaný obraz Ruska/SSSR v pracech některých ruských autorů souvisí nezřídka se zkresleným vnímáním západní civilizace. Postuláty tří soudobých ruských koncepcí konfrontuje autor s těmi, jež jsou obsaženy v konvenčních přístupech západní sovětologie, aby tak demonstroval jejich zásadní odlišnost. Ta pramení nejen z jisté ideologičnosti ruského pohledu na vlastní dějiny nýbrž i z omezenosti diskuze západní, která byla a stále zůstává být silně ovlivněna zjednodušujícím výkladem teorie totalitarizmu. V tomto ohledu je předkladatel této práce přesvědčen, že smyslem studia současných ruských názorů o SSSR není pouhé zdokumentování kvazivědecké exotiky obsažené v „teoriích ruské zvláštnosti“ ani výlučná kritika těchto názorů coby sociálně podmíněných, z pozic sociologie poznání.
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis is to introduce a specific discussion of contemporary Russian historical and social science on the phenomenon of the USSR and its role within Russian history. In particular, concepts of three contemporary Russian authors are analysed that deal with topics such as specific periods of Soviet history, context of USSR establishment and its breakdown, internal dynamics and transformation, leading principles of the society life or the Union´s relations towards both West and the Third World. The questions of continuity of Russian history and relation between Russian tradition and modernity constitute horizontal issues that diffuse discussion on most of the particular topics. The presented concepts illustrate considerable complexity of the postsoviet Russian disccussion; at the same time they reffer to certain leading lines which allow to overarch the variety of ideas by general concept of „Russian point of view“. One of the lines consists in confronting the USSR/Russia with the West, quality that traditionally marks any Russian discussion on the country´s identity. The author of the current document intends to demonstrate that the idealized reflection of the Russia/USSR that we can witness in works of most Russian historicians might particularly arise from their incorrect 5 perception of the West to which the first one is usually opposed. Postulates of the three analysed concepts are confronted with conventional approaches of the Western sovietology in order to demonstrate their principal distinction. Roots of the distinction may originate in an ideological context of the Russian (patriotic) discussion as well as in a certain simplification of the Western sovietology which still remains to be strongly influenced by the totalitarian theory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeněk Bělonožník, Ph.D. 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeněk Bělonožník, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeněk Bělonožník, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kubát 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB