velikost textu

Komunální politika malých obcí a její neformální aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunální politika malých obcí a její neformální aspekty
Název v angličtině:
Local politics in small municipalities and its informal aspects
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Oponenti:
PhDr. prof. Ota Sedláček, CSc.
Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.
Id práce:
25698
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
samospráva obce, komunální politika, malé obce, starostové
Klíčová slova v angličtině:
local government, local politics, small municipalities, mayors
Abstrakt:
Mgr. Josef Bernard Dizertační práce Komunální politika malých obcí a její neformální aspekty Abstrakt Tématem této práce je analýza politických procesů v samosprávě malých obcí v České republice. Přitom se soustředím zejména na to, jak činnost samosprávy ovlivňuje různé aspekty života v obci. Zjišťuji, jaké cíle si samosprávy stanovují, jakým způsobem o nich vyjednávají a jakou roli v jejich dosahování hrají jednotliví členové samosprávy. Práce je založena na třech teoretických směrech uvažování – na teoriích lokálních komunit a jejich rozvoje, na teorii sociálního kapitálu a na teoriích lokálního politického leadershipu. V práci je využito několik typů empirických dat, od kvalitativních rozhovorů a nestandardizovaného pozorování politického dění ve vybraných obcích přes dotazníková data až po cenzová data a další dostupná sekundární data o jednotlivých sídlech v České republice. Výsledky provedených analýz ukazují, že samosprávy malých obcí lze považovat za zvláštní typ komunitního interakčního pole, jehož existence má dosti silný vliv na dění v obci, včetně participace obyvatel a sociálního kapitálu obce. Činnost samosprávy je podstatně ovlivňována tím, jak ke své roli přistupuje starosta jakožto dominantní aktér instituce samosprávy.
Abstract v angličtině:
Mgr. Josef Bernard Dizertační práce Local politics in small municipalities and its informal aspects Abstract The subject of the thesis is the analysis of political processes in local government of small municipalities in the Czech Republic. The author focuses particularly on the question how do the activities of local government influence the different aspects of local life. The goals of local government, the negotiation of these goals and the role of different local government members in achieving these goals are examined. The thesis is based on three theoretical approaches – on the theories of local communities and their development, on the social capital theory and on theories of local political leadership. Different types of empirical data are used in the thesis: qualitative interviews and non-standardized observation of political processes in selected municipalities, questionnaire data and census data as well as other accessible statistical data on local communities and municipalities in the Czech Republic. The analyses have proved that local governments in small municipalities can be regarded as specific types of community interaction fields. The existence of this field has a significant impact on the situation in the community, including local citizen participation and social capital of the community. The activities of a local government are strongly influenced by the way the mayor as the dominant actor of local government approaches his role.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Bernard, Ph.D. 4.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Bernard, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Bernard, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. prof. Ota Sedláček, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 188 kB