velikost textu

Astarto versus Atalanta. Heinrich Rademin, "Director Comicus" (1674-1731), v kontextu italskoněmecké divadelní dramaturgie počátku 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Astarto versus Atalanta. Heinrich Rademin, "Director Comicus" (1674-1731), v kontextu italskoněmecké divadelní dramaturgie počátku 18. století
Název v angličtině:
Astarto versus Atalanta. Heinrich Rademin, "Director Comicus" (1674-1731), within the context of the Italian-German theatre dramaturgy in the early 18th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Bohadlová
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Adolf Scherl, CSc.
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Id práce:
25696
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 4. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práce kriticky nahlíží do benátského hudebního a německého dvorského a kočovného lidového divadla na počátku 18. století. Shrnuje dosud známá fakta včetně nejnovějších studií z oblasti benátské libretistiky a její vliv na činoherní divadlo a operu v habsburské monarchii. Na příkladě reprezentativních básníků - Apostola Zena a Pietra Pariatiho - dokumentuje zrod profesionálního libretisty vrcholného baroka včetně úspěšné kariéry na císařském dvoře ve Vídni. Jejich společné dílo Astarto z roku 1708 představuje klasickou operu seria. Zatímco v německy mluvících zemích s centrem ve Vídni převládá v aristokratických kruzích italská opera, kočovné lidové divadlo je ve znamení hauptakcí, které se vlivem ostatních žánrů transformují v komickou burlesku. Spojovacím článkem těchto světů je všestranný divadelník Heinrich Rademin (1674-1731). Jako principál Hochdeutscher Komödianten procestoval střední Evropu, s J. A. Stranitzkym založil Divadlo U Korutanské brány ve Vídni a byl jeho členem, s A. J. Geißlerem získal exkluzivní koncesi hrát v Praze a Kuksu, vymyslel nový žánr operní parodie, během krátké doby se zasadil o výrazný posun divadelní dramaturgie a napsal zásadní sbírku Wiener Haupt- und Staatsaktionen (1724-5), v níž stvořil typizovanou komickou postavu Hanswursta, integrovanou do německého prozaického překladu italských libret. Tím nejen obohatil upadající žánr hauptakce, ale dodal vážnému patetickému příběhu kontrastní komickou figuru, čímž zajistil žánrovou rovnováhu, lidovější charakter textu a zrušil barokní iluzi na divadle. Jednou ze sbírky je hauptakce Die Verfolgung auß Liebe / oder Die grausame Königin der / Tegeanten / ATALANTA, kterou Rademin začal psát 10. 7. 1724 v Kuksu, letním sídle hraběte F. A. Sporcka, kde působil jako „Director Comicus“. Hlavním přínosem je zjištění přímé předlohy Atalanty, jíž bylo italské libreto Astarto. Komparativní analýza vedla k typologii Rademinova překladu včetně vyhodnocení role Hanswursta a jeho integrovaných replik v německém textu. Součástí příloh je edice Astarta, Atalanty a jejího prvního překladu do češtiny.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation discusses the Venetian opera libretti, the German spoken court-theatre and the popular itinerant theatre in the early 18th century. It summarizes all known facts including the new discoveries in the field of the Venetian libretto-science, its influence on the opera and especially on the drama theatre in the Habsburg Monarchy. The example of two prestigious poets – Apostolo Zeno and Pietro Pariati – documents the birth of a professional librettist in the mature baroque era and his successful career at the Imperial court in Vienna. The libretto Astarto (1708) they wrote together represents the classical opera seria. While the opera experiences a boom in the aristocratic society in the German speaking countries with the centre in Vienna, the popular itinerant theatre is characterized by the German Hauptaktion, which is being transformed into the comic burlesque. The link between both theatre worlds was created by Heinrich Rademin (1674-1731), the versatile theatre personality. As a chief of the theatre group Hochdeutsche Komödianten he toured all over the Central Europe, founded the Theater am Kärntnertor in Vienna together with J. A. Stranitzky and became its member. He cooperated with another company head, A. J. Geißler, and received the exclusive license to perform in Prague and Kuks. He created a new genre called opera parody and contributed to an important evolution of theatre dramaturgy within a very short time. He wrote a fundamental source collection Wiener Haupt- und Staatsaktionen (1724-5) with a typical comic character Hanswurst integrated into the German prose translation of Italian libretti. The result consisted not only in a revitalization of the Hauptaktion genre, but he also enriched the serious and pathetic story with a contrastive comic character and guarantied the equilibration of the genre, assuring the folk-style and abolishing the baroque illusion on the theatre. Die Verfolgung auß Liebe / oder Die grausame Königin der / Tegeanten / ATALANTA, which Rademin began to write in the summer residence of the count F. A. Sporck in Kuks on 10th July 1724 while working for him as “Director Comicus”, is one of those collected Hauptaktionen. The main contribution from this research is the revelation of the original model for Rademin’s Atalanta, which was the Italian libretto Astarto written by both Zeno and Pariati. A comparative analysis provided the typology of Rademin’s translation including the role of Hanswurst and his integrated speeches in the German text. The edition of Astarto, Atalanta and its first Czech translation make part of the attachments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Bohadlová 1.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Bohadlová 126.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Bohadlová 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Bohadlová 12 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Bohadlová 163 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Adolf Scherl, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. 126 kB