velikost textu

Jago a preman - kontroverzní hrdinové indonéské historie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jago a preman - kontroverzní hrdinové indonéské historie
Název v angličtině:
Jago and preman - controversial heroes of Indonesian history
Typ:
Disertační práce
Autor:
Tomáš Petrů, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Ing. Zorica Dubovská
Id práce:
25313
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá historickým vývojem banditismu a gangsterismu v Indonésii na pozadí vztahů s vládnoucí elitou. Autor vyvozuje, že bandité zvaní jago, resp. gangsteři známí pod názvem preman představovali opěrný pilíř moci všech vládnoucích režimů na Jávě od klasických javánských království, přes nizozemský koloniální stát až po Suhartův autokratický Nový řád. S nástupem decentralizace a demokratizace indonéské politiky v roce 1998 došlo k zásadní změně tohoto paradigmatu – nájemní gangsteři preman přestali být agenty státu a stali se mocenským nástrojem politických stran a dalších konkurenčních zájmových skupin. Autor rovněž dokládá, že prostřednictvím integrace zločinců do svých represivně-kontrolních systémů se režimy snažily jejich kriminální aktivity eliminovat. Obecným projevem těchto integračních snah byla kriminalizace pořádkových složek a nepřímo i státní administrativy všech popsaných režimů. Disertant dále dokazuje, že mezi jagy a premany existuje přímá historická a kulturní souvislost a že navzdory značnému vzájemnému časovému odstupu tyto kontroverzní postavy indonéských dějin stále vykazují tři základní společné rysy: spolupráce s patronem na ambivalentní bázi; kriminální aktivity mimo tuto linii, z nichž elity výměnou za zajištění jejich beztrestnosti finančně profitovaly; zpravodajská a represivní funkce ve prospěch režimu. Vývoj jaga z charismatického vůdce přes „spojku“ a špeha koloniálního režimu až po agenta autokratického režimu je odrazem vývoje konceptu moci v javánské a obecně indonéské společnosti. Přínos disertace spočívá jak v rovině teoretické, protože jde o první monografickou práci svého druhu v českých zemích a patrně i na mezinárodním poli, tak v rovině praktické, protože poskytuje ucelenou analýzu aktuálního problému, který paralyzuje indonéskou společnost napříč všemi jejími složkami a znemožňuje její plně demokratický rozvoj. ...
Abstract v angličtině:
The dissertation deals with the historical development of banditry and gangsterism in Indonesia against the background of its relationship with the ruling elite. The author argues that bandits, called jago, or modern gangsters, known as preman, represented the basic pillar of power of all ruling regimes in Java from the classical Javanese kingdoms and the 163 Netherlands East Indies´ colonial state to the Suharto´s New Order. This pattern changed, however, with the onset of decentralisation and democratization of Indonesian politics – thugs for hire ceased to be agents of state and became a power tool of political parties and other competing interest groups. The author also shows that the regimes tried to eliminate the thugs´ criminal activities by integrating them into their respective repressive systems. The general consequence of these intergrational attempts was criminalization of security forces and the state administration. The author further proves the existence of a direct historical and cultural connection between the jago and the preman. These controversial figures also share, despite a substantial time span, three essential features: cooperation with the patron on an ambivalent basis; criminal activities on the side outside this relationship, which secured profit for the elite in return for protection; intelligence and repressive functions in favour of the regime. The development of the jago from charismatic leader to power broker to agent of the autocratic regime is a reflection of the shift in the concept of power within the Javanese, and generally Indonesian society. The contribution of the dissertation is both theoretical, as it is the first monography of its kind in the Czech Republic and indeed on an international scale, as well as practical, as it offers a complex analysis of a topical problem which continues to paralyze the Indonesian society across all its strata, preventing the country´s full democratic development. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Petrů, Ph.D. 2.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Petrů, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Petrů, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Zorica Dubovská 331 kB