velikost textu

Analýza rozdílů osobnostní psychopatologie podle MCMI-III u mužů léčených pro závislost na alkoholu a jiných nealkoholových drogách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza rozdílů osobnostní psychopatologie podle MCMI-III u mužů léčených pro závislost na alkoholu a jiných nealkoholových drogách
Název v angličtině:
Analysis of differences in MCMI-III personality psychopatology between alcoholic and drug addicted men in-patients
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Václav Břicháček
doc. Jan Srnec, CSc.
Id práce:
25218
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 10. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cíle: Analýza rozdílů osobnostní psychopatologie u mužů léčených pro závislost na alkoholu a jiných nealkoholových drogách. Analýza rozdílů v profilech alkoholiků a toxikomanů a srovnání profilů závislých v naší studii s profily závislých podle T. Millona. Mapování rozdílů v sebeposuzování závažnosti symptomů a problémů u závislých. Soubor: 63 mužů, léčených pro závislost v PL Bohnice v Praze (v období květen 2004 – říjen 2005), z toho 32 osob závislých na alkoholu a 31 osob závislých na nealkoholových drogách (pervitin, heroin, marihuana). Jedná se o osoby v 3. – 12. týdnu léčby. Průměrný věk závislých na alkoholu je 42,2 let a závislých na drogách 25,3 let. Metody: 1. Vstupní vyšetření – forma strukturovaného rozhovoru (základ tvoří dotazník Europ_ASI, přeložili L. Kubička a L. Csémy); 2. MCMI-III – Millonův víceosý klinický dotazník III (přeložil M. Preiss); 3. SYMPRO (sebeposuzovací dotazník a škála pro alkoholiky, autor: L. Kubička; používáme pod názvem SYMPRO-M/ALK) – na jeho základě byla sestavena verze pro toxikomany SYMPRO-M/DR. Výsledky: Podle MCMI-III existují statisticky významné rozdíly u škál: 5 Narcistický (vyšší hodnoty u toxikomanů), 6A Antisociální (vyšší hodnoty u toxikomanů), 6B Sadistický (vyšší hodnoty u toxikomanů), 7 Kompulzivní (vyšší hodnoty u alkoholiků), B Alkoholová závislost (vyšší hodnoty u alkoholiků) a T Drogová závislost (vyšší hodnoty u toxikomanů). Profily alkoholiků i toxikomanů jsou odlišné. U toxikomanů dominují antisociální rysy osobnosti. Tyto výsledky se objevují i v profilech toxikomanů podle Millona. Toxikomani vykazují v rámci sebeposouzení častější výskyt symptomů a problémů spojených se závislostí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Objectives: Analysis of differences in personality psychopatology between alcoholic and drug addicted men in-patients. Analysis of differences in profiles between the alcoholics and drug addicts. Comparison of the profiles of the addicted in our study with Millons´ profiles of addicts. Mapping differences in self-rating the seriousness of symptoms and problems of the addicts. Sample: 63 men in-patients of PL Bohnice Praha (in period May 2004 – October 2005), 32 alcoholics and 31 drug addicts (pervitin, heroin, marihuana). Patients are in the 3rd – 12th week of treatment. Average age of alcoholics is 42,2, and of drug addicts 25,3 years. Methods: 1. Entrance examination – form of structured interview (based on questionary Europ_ASI, translated by L. Kubička a L. Csémy); 2. MCMI-III – Millon Clinical Multiaxial Inventory III (translated by M. Preiss); 3. SYMPRO (self-rating questionnaire and scale for alcoholics, author L. Kubička; used as SYMPROM/ ALK) – on the bases of this method version for drug addicts SYMPRO-M/DR was compiled. Results: According to MCMI-III there exist significant differences in scales: 5 Narcissistic (drug addicts scored higher), 6A Antisocial drug addicts scored higher), 6B Sadistic (drug addicts scored higher), 7 Compulsive (alcoholics scored higher), B Alcohol Dependence (alcoholics scored higher), T Drug Dependence (drug addicts scored higher). The profiles of alcoholics and drug addicts are different. Antisocial personality traits are dominant at the drug addicts. This corresponds with Millons´ profiles of drug addicts. There is more frequent incidence of symptoms and problems connected with addiction in drug addicts´ self-rating. Conclusions: There exist significant differences in personality psychopatology between the alcoholics and drug addicts. There are different profiles and selfratings of symptoms and problems between alcoholics and drug addicts. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D. 697 kB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Břicháček 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Jan Srnec, CSc. 139 kB